Tag Archives: ไตร

ไตรครอง ไตรอาศัย ต่างกันอย่างไรหาคำตอบได้ที่ธาราญา

ไตรครอง ไตรอาศัย ต่างกันอย่างไร

ไตรครอง ไตรอาศัย ต่างกันอย่างไร และบางครั้งก็จะได้ยินว่าเรียกอยางไร ไตรเล็ก ไตรเต็ม ไตรแบ่ง ซึ่งอาจทำให้บางท่านไม่เข้าใจในการเลือกซื้อว่าซื้อถวายเป็นสังฆทาน(The Offering Sets)จะต้องเลือกแบบใดและใช้สำหรับในโอกาสใดบ้าง  ซึ่งจะทำให้การเลือกซื้อได้ตรงกับความต้องการของผู้ซื้อที่ตั้งใจถวายผ้าไตรด้วยความตั้งใจและศรัทธา   บทความแนะนำ ผ้าไตร คือ ผ้าอะไรและเหตุใดถึงใช้คำว่าผ้าไตรจีวร   ไตรครอง ไตรอาศัย คือผ้าอะไร  คือ ผ้าที่พระสงฆ์ใช้นุ่งครอง หรือผ้าเหลืองที่เราเห็นพระสงฆ์นุ่งห่มนั่นเอง บางครั้งชาวบ้านก็จะเรียกผ้าที่พระครองว่า ผ้าไตรจีวรหรือผ้าจีวร แต่ทำไมถึงเรียกว่าผ้าไตร ไตรจีวร คือ ผ้าจีวร ๓ ผืน คนไทยเรียกสั้น ๆ ว่า ผ้าไตรเป็นชื่อเรียกผ้านุ่งผ้าห่มที่พระสงฆ์ใช้สอย หมายถึงผ้า 3 ผืน ซึ่งมีทั้งผ้านุ่งและผ้าห่ม อันได้แก่ สังฆาฏิ (ผ้าพาดบ่า) อุตราสงค์ (ผ้าจีวรสำหรับห่ม) และอันตรวาสก (ผ้าสบงสำหรับนุ่ง) แต่นิยมเรียกรวมกันว่า ไตรจีวร (The yellow robe of a Buddhist monk) ไตรจีวรเป็นปัจจัยหรือบริขารของพระสงฆ์อย่างหนึ่งในจำนวน 8 อย่าง คำว่า ไตร […]