Tag Archives: โพชฌงค์ 7

โพชฌงค์ 7 ธรรมะแห่งการตรัสรู้คืออะไรและมีอะไรบ้าง

โพชฌงค์ 7

โพชฌงค์ 7 ธรรมะแห่งการตรัสรู้ขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า อันเป็นธรรมะที่ประเสริฐ ที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่ผ่านมาก็จะมีธรรมะ โพชฌงค์เป็นเครื่องธรรมะหรือหลักธรรมในการตั้งไว้ของการเข้าสู่การตรัสรู้ และหลายท่านคงเคยได้ยินบทสวดที่ชื่อว่า โพชฌังคปริตร ที่เป็นการเอาหลักธรรมแห่งปัญญาที่เป็นเครื่องแห่งการตรัสรู้ มาท่องและยังมีความเชื่อว่าผู้ใดได้สวดจะทำให้โรคภัยไข้เจ็บจะหายไป “7 ประการเหล่านี้ เป็นธรรมอันพระมุนีเจ้า ผู้ทรงเห็นธรรมทั้งปวง ตรัสไว้ชอบแล้ว อันบุคคลเจริญแล้ว กระทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความตรัสรู้ และเพื่อนิพพาน ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ ขอความสวัสดี จงบังเกิดมีแก่ท่าน ตลอดกาลทุกเมื่อ” โพชฌงค์ 7 ธรรมะแห่งการตรัสรู้คืออะไร คือธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้ หรือองค์ของผู้ตรัสรู้ มีเจ็ดอย่าง สติ (สติสัมโพชฌงค์) ความระลึกได้ สำนึกพร้อมอยู่ ใจอยู่กับกิจ จิตอยู่กับเรื่อง ธัมมวิจยะ (ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์) ความเฟ้นธรรม ความสอดส่องสืบค้นธรรม วิริยะ (วิริยสัมโพชฌงค์) ความเพียร ปีติ (ปีติสัมโพชฌงค์) ความอิ่มใจ ปัสสัทธิ (ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์) ความสงบกายใจ สมาธิ (สมาธิสัมโพชฌงค์) ความมีใจตั้งมั่น จิตแน่วในอารมณ์ อุเบกขา (อุเบกขาสัมโพชฌงค์) […]