Tag Archives: หลอดไฟled

อานิสงส์ของการถวาย หลอดไฟ ฉบับ ธาราญา !!

อานิสงส์ของการถวาย “หลอดไฟ” ฉบับ ธาราญา

ในปัจจุบันแต่ละประเทศมีความนิยมใช้แสงไฟเป็นเครื่องประดับในแต่ละพื้นที่ต่างๆในเมืองหลวง เพื่อให้เกิดความสวยงาม เกิดแสงสว่างที่ทำให้น่ามองน่าชื่นชม แสงไฟยังมีความจำเป็นในการดำรงชีวิตประจำวันของคนในสมัยใหม่เช่นกัน แสงไฟมีวิวัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเช่นการพัฒนาออกแบบเป็น โคมไฟLED, หลอดไฟLED, สปอร์ตไลท์LED, และโคมไฟถนนLED แต่ละประเภทมีการใช้งานที่แตกต่างกันไปวิวัฒนาการที่ได้กล่าวมาข้างต้นเป็นสิ่งสำคัญที่สร้างคุณค่าให้แก่แสงไฟ ซึ่งในปัจจุบันมีการใช้ โคมไฟLED หลอดไฟ LED สปอร์ตไลท์LED และ โคมไฟถนน เพิ่มมากขึ้น             แสงสว่าง เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก หากไม่มีแสงสว่างการจะทำกิจการอะไรก็จะยากลำบาก ดังนั้นการทำบุญถวายโคมไฟให้กับวัดจึงถือเป็นบุญมากอย่างหนึ่ง ในสมัยก่อนที่ยังไม่มีโคมไฟ นิยมถวายเทียน ตะเกียงเพื่อใช้ในการส่องสว่างให้กับพระสงฆ์ เพื่อให้ท่านได้มองเห็นยามทำกิจกรรมต่างๆ แต่ปัจจุบันเมื่อมีกระแสไฟฟ้าเข้ามาแทนที่ จึงนิยมถวายโคมไฟหรือหลอดไฟ ซึ่งก็ถือว่าเป็นการถวายดวงประทีปหรือดวงไฟเช่นเดียวกัน อานิสงค์ของการถวาย หลอดไฟ อานิสงส์ของผู้ที่ถวายหลอดไฟ โคมไฟหรือดวงประทีป จะทำให้ผู้นั้นมีชีวิตเจริญรุ่งเรือง ชีวิตไม่ตกอับมืดมน มีผู้คอยอุปถัมภ์ค้ำจุนอยู่เสมอ เมื่อมีปัญหาก็จะพบทางออก เปรียบเสมือนมีสว่างนำทางให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง นอกจากนั้น ยังมีความเชื่อเรื่องการถวายดวงประทีปในพระพุทธศาสนา ความว่า ผู้ที่ทำบุญถวายประทีป เมื่อไปเกิดกี่ภพกี่ชาติก็จะสายตาดี ไม่มีความบกพร่องในการมองเห็น เมื่อจากโลกไปแล้วก็จะไปบังเกิดในวิมานที่สว่างไสว เกิดเป็นเทวดาที่มีรัศมีกายสว่างไสว สามารถเข้าถึงความเป็นเลิศด้านทิพยจักขุ เหมือนพระอนุรุทธเถระ ที่ท่านทำการบูชาด้วยประทีปอันโอฬารที่พระสถูปเจดีย์ ด้วยผลบุญนี้จึงทำให้บรรลุทิพยจัษุญาณสมกับปณิธานที่ตั้งไว้ ส่งผลให้ได้รับอานิสงค์ คือ ทำให้เกิดปัญญา ทั้งชาตินี้และชาติหน้า เปรียบเหมือนแสงสว่างแห่งเทียน ทำให้สว่างไสวรุ่งเรือง ผู้ถวายย่อมทำให้มีความรุ่งเรืองด้วย ลาภ […]