Tag Archives: สติ

ไตรลักษณ์ คืออะไร ธรรมะแห่งพระอริยะ

ไตรลักษณ์

ไตรลักษณ์ เป็นธรรมะที่แสดงสภาพแท้จริงของธรรมชาติ ที่ทุกคนและสัตว์โลก จะต้องอยู่ใต้กฏเกณฑ์นี้ ซึ่งกฏไตรลักษณ์จะนำมาพิจารณาคู่กับการกำหนดสมาธิวิปัสนากรรมฐาน เพื่อให้เห็นธรรมะได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อลดการนำไปสู่การยึดมั่นถือมั่น เป็นธรรมะที่นำไปสู่การเป็นพระอริยะอย่างแท้จริง ไตรลักษณ์ คืออะไร ไตรลักษณ์ แปลว่า “ลักษณะ 3 อย่าง” หมายถึงสามัญลักษณะ หรือลักษณะที่เสมอกัน หรือข้อกำหนด หรือสิ่งที่มีประจำอยู่ในตัวของสังขารทั้งปวงเป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ 3 อย่าง ได้แก่ ขอบคุณจากเพจ https://th.wikipedia.org/wiki/ อนิจจัง คือ ความไม่เที่ยง  – อาการไม่เที่ยง อาการไม่คงที่ อาการไม่ยั่งยืน อาการที่เกิดขึ้นแล้วเสื่อมและสลายไป อาการที่แสดงถึงความเป็นสิ่งไม่เที่ยงของขันธ์. การแปรเปลี่ยน เช่น คนเกิดมาก็ต้องเปลี่ยนจากเด็กไปเป็นผู้ใหญ่ ไม่คงสภาพในวัยเด็กอยู่ได้ตลอด ต่อมาก็มีสภาพ ที่แก่ตัวลง เหี่ยวย่น ไม่สามารถให้คงเหมือนผิวเด็ก  ทางธรรมะให้พิจารณาที่ตัวเรา คือ ขันธ์ 5 ที่รวมอยู่ที่เรา แล้วเราก็เข้าไปยึดมั่นในขันธ์ทั้ง 5 ว่าเป็นเราเป็นตัวเรา ไม่ย่อมรับสภาพที่เปลี่ยนไป   ทุกขัง คือ อาการของทุกข์จากสภาพที่ไม่เที่ยง – […]