Tag Archives: สติปัฏฐาน 4

สติปัฏฐาน 4 คืออะไร มีอะไรบ้าง สติแห่งการหลุดพ้น

สติปัฏฐาน 4

สติปัฏฐาน 4  เป็นข้อปฏิบัติของสติ ที่มุ่งเพื่อให้เห็นความเป็นจริงทางธรรมะหรือธรรมชาติ เพื่อมุ่งจิตนำไปสู่การบรรลุนิพานเพื่อออกจากวัฏฏะ ซึ่งหมวดธรรมนี้แบ่งออกเป็น 4 ข้อ ที่นำมาเป็นสติฝึกระลึกรู้ถึงหรือพิจารณาหลักความเป็นจริงทางธรรมชาติ นำไปสู่การปล่อยไม่ยึดมั่นถือมั่น ในตัณหา และ อุปทานยึดถือยึดมั่นในกองกิเลส หรือถ้ากล่าวโดยย่อก็คือ นิวรณ์ทั้ง5 นับว่าเป็นหลักธรรมที่สำคัญในการฝึกสติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ที่ฝึกอาณาปานสติ จนถึงในระดับหนึ่ง เร่ิมจะมีการมองเห็นภัยในวัฏฏะการเกิดว่าเป็นทุกข์หาทางออกจากโลกนี้ (โคตรภูญาณ คือ ผู้ที่เห็นภัยในวัฏฏะ)  สติปัฏฐาน 4 คืออะไร  สติปัฏฐาน4 หมายถึงข้อธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งสติ ใช้สติเป็นประธานในการกำหนดระลึกรู้สิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงโดยไม่ถูกครอบงำด้วยความยินดียินร้าย ซึ่งจะทำให้เห็นผิดไปจากความเป็นจริง จุดประสงค์ของการทำ สติปัฏฐาน4 ก็เพื่อฝึกสติ และใช้สตินั้นพิจารณาและรู้เท่าทันในกาย เวทนา จิต และธรรม เพื่อให้เกิดความคลายกำหนัด ละวางซึ่งตัณหาและอุปาทานความยึดมั่นถือมั่น ซึ่งเป็นสาเหตุแห่งความทุก เครดิตจากเพจ https://amarinbooks.com สติปัฏฐานแบ่งออกเป็นดังนี้ กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน คือการใช้สติกำหนด พิจารณากายว่าเป็นของโสโครก สกปรก ซึ่งกายเป็นเพียงการรวมตัวการของธาตุทั้งสี่ ดิน น้ำ ลม ไฟ โดยจะพิจารณาตั้ง  เกศาผม โลมาขน […]