Tag Archives: ศีล5

ศีล 5 มีอะไรบ้าง มีความหมายอย่างไร รักษาศีลดำเนินชีวิตเป็นสุข

ศีล 5

ศีล 5 เป็นหลักปฏิบัติตนเบื้องต้นตามคำสอนขององค์พระพุทธเจ้าได้ประทานสอนสำหรับผู้ครองเรือน หรือ ฆราวาส เพื่อเป็นพื้นฐานการดำเนินชีวิตให้เป็นปกติสุข ผู้ใดรักษาศีลย่อมเป็นเป็นที่รักใคร่ของเหล่าเทวดา มีความเชื่อว่าผู้ที่รักษาศีลจะได้รับการปกป้องคุ้มครองจาก เหล่าเทวดา ให้ชีวิตเป็นสุข ศีล แปลว่าอะไร แปลว่า ความปกติของกายและวาจา กล่าวคือความปกติตามระเบียบวินัย, ปกติมารยาทที่สะอาดปราศจากโทษ, ข้อปฏิบัติในการเว้นจากความชั่ว, ข้อปฏิบัติในการฝึกหัดกายวาจาให้ดียิ่งขึ้น, ความสุจริตทางกายวาจาและอาชีพ และยังมักใช้เป็นคำเรียกอย่างง่ายสำหรับคำว่า “อธิศีลสิกขา” อันได้แก่ข้อปฏิบัติขั้นต้นเพื่อการฝึกตนในทางพระพุทธศาสนาด้วย (เครดิตจากเพจ https://th.wikipedia.org/wiki/ศีล) อธิบายให้เข้าใจง่าย ๆ คือ ศีลนำพาสู่ความปกติของชีวิตมนุษย์ การที่เรายึดมั่นในศีลจะส่งผลการดำเนินชีวิตมีความปกติสุข ไม่เดือดร้อน กาย เดือนร้อนใจ ศีลจะส่งผลความเป็นมนุษย์สมบูรณ์ ทางกาย วาจา และ ใจ ดำรงชีวิตปกติสุขในการเกิดมาเป็นมนุษย์ ศีล 5 มีอะไรบ้าง และ หมายถึงอะไร หมายถึง หลักคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่มอบไว้เป็นหลักธรรม และคุณธรรมพื้นฐาน 5 ข้อ ให้พุทธศาสนิกชน ฆราวาส และพระภิกษุ ยึดถือปฏิบัติตามมีดังนี้ 1. ห้ามฆ่าสัตว์ 2. […]