Tag Archives: วัด

รายชื่อวัดทั้งหมดในกรุงเทพมหานคร

รายชื่อวัดทั้งหมดในกรุงเทพมหานคร

วัดในกรุงเทพมหานคร มีนิกายค่อนข้างหลากหลาย อาทิ มหานิกาย, ธรรมยุติกนิกาย, อนัมนิกาย, จีนนิกาย แต่โดยหลักๆแล้ว แบ่งเป็น 2 นิกาย คือ มหานิกาย ธรรมยุติกนิกาย พระอารามหลวงมหานิกาย พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร  แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร  แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร  แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร ชนิดราชวรวิหาร วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร  แขวงบางค้อ เขตจอมทอง วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร  แขวงดุสิต เขตดุสิต พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรมหาวิหาร วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร  แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร  แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร ชนิดราชวรวิหาร วัดชัยพฤกษมาลาราชวรวิหาร  แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร  แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ วัดราชสิทธารามราชวรวิหาร แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ วัดราชบุรณราชวรวิหาร  แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร วัดปทุมคงคาราชวรวิหาร แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ ชนิดวรมหาวิหาร วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร  แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร  แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย วัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร  […]