Tag Archives: พระพรหม

พรหมวิหาร 4 คืออะไร หลักธรรมแห่งจิตเมตตาสำหรับพ่อแม่

พรหมวิหาร 4

พรหมวิหาร 4 หลักธรรมแห่งความเมตตาสู่การปฏิบัติธรรมเหมือนพรหม หรือ พระพรหม และนำมาเปรียบเทียบได้ดังความรักของพ่อแม่ ที่เปรียบประดุจเป็นพระพรหมของลูก ซึ่งเป็นธรรมะที่ส่งยกจิตใจให้มีความสูงส่งดังพระพรหม ที่มีความเมตาแด่ลูก และไม่คิดจะอิจฉา มีสุขในความเมตา อุเบกขา เป็นธรรมค้ำจุนระหว่างผู้รับกับผู้ให้ได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสงบสุข บทความแนะนำ ประวัติ “พระพรหม” ที่หลายคนยังไม่เคยรู้ พรหมวิหาร 4 คืออะไร พรหมวิหาร 4หรือ พรหมวิหารธรรม เป็นหลักธรรมประจำใจเพื่อให้ตนดำรงชีวิตได้อย่างประเสริฐและบริสุทธิ์เฉกเช่นพรหม เป็นแนวธรรมปฏิบัติของผู้ที่ปกครอง และการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ประกอบด้วยหลักปฏิบัติ 4 ประการ ได้แก่ เมตตา คือ ความรักใคร่ ปรารถนาดีอยากให้เขามีความสุข มีจิตอันแผ่ไมตรีและคิดทำประโยชน์แก่มนุษย์สัตว์ทั่วหน้า กรุณา คือ ความสงสาร คิดช่วยให้พ้นทุกข์ ใฝ่ใจในอันจะปลดเปลื้องบำบัดความทุกข์ยากเดือดร้อนของปวงสัตว์ มุทิตา คือ ความยินดี ในเมื่อผู้อื่นอยู่ดีมีสุข มีจิตผ่องใสบันเทิง ประกอบด้วยอาการแช่มชื่นเบิกบานอยู่เสมอ ต่อสัตว์ทั้งหลายผู้ดำรงในปกติสุข พลอยยินดีด้วยเมื่อเขาได้ดีมีสุข เจริญงอกงามยิ่งขึ้นไป อุเบกขา คือ ความวางใจเป็นกลาง อันจะให้ดำรงอยู่ในธรรมตามที่พิจารณาเห็นด้วยปัญญา คือมีจิตเรียบตรงเที่ยงธรรมดุจตาชั่ง ไม่เอนเอียงด้วยรักและชัง […]

ประวัติ “พระพรหม” ที่หลายคนยังไม่เคยรู้ !!

ประวัติ พระพรหม ที่หลายคนยังไม่เคยรู้ !!

ตามคัมภีร์ลัทธิตามคัมภีร์ลัทธิศาสนาพราหมณ์เชื่อกันว่ามีพระเป็นเจ้า 3 องค์ ซึ่งทรงมีคุณธรรม บารมี และ ปาฏิหาริย์ต่างๆ กันวซึ่งพระเป็นเจ้าทั้ง 3 องค์นี้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์โดยตรง เรียกรวมกันว่า “ตรีมูรติ” อันได้แก่ พระนารายณ์ พระอิศวร และพระพรหม โดยเฉพาะพระพรหมนี้เชื่อกันว่าเป็นผู้สร้างสรรค์สิ่งทั้งปวงให้เกิดขึ้นในโลก พระองค์เป็น “สยัมภู” คือผู้เกิดได้เอง มีน้ำพระทัยเยือกเย็น เป็นผู้มีคุณธรรมสูงสุด เปี่ยมไปด้วยความเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ซึ่งเป็นมโนธรรมจริยา 4 ประการ ซึ่งตรงกับหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาที่ได้ยึดถือสั่งสอนพุทธบริษัทข้อหนึ่ง ที่เราเรียกกันว่า พรหมวิหาร 4 นอกจากจะสร้างโลกแล้ว พระพรหมยังเป็นผู้สร้างสวรรค์และมนุษย์อีกด้วย กำเนิดของพระพรหมนั้นค่อนข้างจะเป็นเรื่องที่สับสนอยู่บ้างเพราะจากตำนานหลาย ๆ เล่ม ก็มีเรื่องเล่า แตกต่างกันออกไป บ้างก็ว่าพระพรหมถือกำเนิดในไข่ทอง บ้างก็ว่าพระพรหมถือกำเนิดในดอกบัวอันผุด ขึ้นจากพระนาภีของพระนารายณ์บรรทมหลับอยู่บนหลังอนันตนาคราช ณ เกษียรสมุทร และบ้างก็ว่าพระพรหม กำเนิดมาจากการแบ่งภาคของพระพิษณุ เมื่อคราวที่พระพิษณุจะทรงสร้างโลก แต่เมื่อได้ตรวจสอบเรื่องราวเกี่ยว กำเนิดต่าง ๆ แล้ว ตำนานนั้นเล่าว่าพระพรหมหรือที่เรียกกันว่า “อาปวะ” ได้แบ่งพระองค์เองออกเป็น […]

ไหว้พระพรหม ที่ไหนดี และ ไหว้ยังไงให้ปัง ? ฉบับ ธาราญา !!

ไหว้พระพรหม ที่ไหนดี และ ไหว้ยังไงให้ปัง ? ฉบับ ธาราญา !!

พระพรหม หนึ่งในสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ เป็นที่นิยมนับถือทั้งคนไทยและต่างชาติ ไหว้พระพรหมยังไงให้ปัง ใช้ธูปกี่ดอก ขอพรให้สมหวัง ผู้ที่สนใจบูชาต้องอ่าน รับรู้ถึงวิธีร่วมสักการะท้าวมหาพรหม ราชประสงค์ จากความเชื่อว่า พระพรหมเป็นผู้สร้าง ผู้ลิขิตความเป็นไปของทุกสรรพสิ่งในโลก หากใครที่อธิษฐานและบูชาพระพรหมด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ เชื่อว่าจะได้รับพร ให้สมหวังในสิ่งที่มุ่งหวังไว้ และเนื่องจากพระพรหมมี 4 พักตร์ จึงต้องบูชาพระพรหมให้ครบทั้ง 4 พักตร์ 4 ทิศ การไหว้ให้ครบทุกพักตร์จะเป็นการได้รับพรครบทุกประการ  การสวดบูชาพระพรหม จำเป็นต้องสวดบูชาพระพิฆเนศก่อนทุกครั้ง ซึ่งเป็นกฎการไหว้เทพของศาสนาพราหมณ์ทุกนิกาย ความเชื่อในการไหว้พระพรหมนั้นเป็นความเชื่อในเรื่องเทพเจ้าที่ได้รับการสืบทอดมาอย่างยาวนานในสังคมไทย จะเห็นได้ว่าในหลายๆ สถานที่ทั่วประเทศไทยนั้นมีการตั้งรูปพรพรหมไว้สักการะกันอย่างมากมาย ในบทความนี้จะมาแนะนำถึงขั้นตอน และวิธีการต่างๆ ในการไหว้พระพรหมอย่างถูกต้อง ที่มาของความเชื่อในเรื่องนี้ รวมไปถึงสถานที่สักการะพระพรหมยอดฮิตในประเทศไทย ขั้นตอนการไหว้พระพรหมอย่างถูกต้อง ก่อนที่จะเริ่มขั้นตอนในการไหว้พระพรหมนั้นควรรู้ก่อนว่าพระพรหมที่เป็นรูปสักการะนั้นมีทั้งขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ ซึ่งการไหว้พระพรหมทั้ง 2 แบบนั้นมีความแตกต่างกันไปตามความเชื่อ โดยรูปสักการะพระพรหมขนาดเล็กที่มีขนาดไม่เกิน 1 ศอกสามารถอัญเชิญมาตั้งในได้ แต่ถ้ามีขนาดใหญ่กว่านั้นต้องทำเป็นสถานสักการะไว้ภายนอกบ้าน การไหว้พระพรหมที่อยู่ภายในบ้านนั้นให้เริ่มจากการทำเป็นโต๊ะบูชา หรือหิ้งบูชา โดยไม่วางให้ชนิดผนัง คือไม่ควรให้หน้าด้านใดด้านหนึ่งของพระพรหมชิดผนังมากเกินไปนั่นเอง ส่วนขั้นตอนในกรไหว้พระพรหมที่อยู่ในบ้านมีขั้นตอนดังนี้ ไหว้พระพรหมวันไหนดี ในความเป็นจริงแล้วการไหว้พระพรหมนั้นสามารถไหว้ได้ทุกวันตามความเหมาะสม และความสะดวกของผู้ไหว้ แต่ถ้าตามความเชื่อแล้วนั้นจะไม่นิยมไหว้พระพรหมในวันพระ เนื่องจากพระพรหมนั้นจะเสด็จไปปฏิบัติธรรม ทำให้ไม่ได้ยินคำขอของผู้ไหว้นั่นเอง ทำความสะอาดบริเวณให้เรียบร้อย ก่อนการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆ ก็ตามการทำความสะอาดในบริเวณนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ควรละเลย เพราะเป็นการเริ่มต้นด้วยการแสดงความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องการบูชา […]