Tag Archives: พรหมวิหาร

พรหมวิหาร 4 คืออะไร หลักธรรมแห่งจิตเมตตาสำหรับพ่อแม่

พรหมวิหาร 4

พรหมวิหาร 4 หลักธรรมแห่งความเมตตาสู่การปฏิบัติธรรมเหมือนพรหม หรือ พระพรหม และนำมาเปรียบเทียบได้ดังความรักของพ่อแม่ ที่เปรียบประดุจเป็นพระพรหมของลูก ซึ่งเป็นธรรมะที่ส่งยกจิตใจให้มีความสูงส่งดังพระพรหม ที่มีความเมตาแด่ลูก และไม่คิดจะอิจฉา มีสุขในความเมตา อุเบกขา เป็นธรรมค้ำจุนระหว่างผู้รับกับผู้ให้ได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสงบสุข บทความแนะนำ ประวัติ “พระพรหม” ที่หลายคนยังไม่เคยรู้ พรหมวิหาร 4 คืออะไร พรหมวิหาร 4หรือ พรหมวิหารธรรม เป็นหลักธรรมประจำใจเพื่อให้ตนดำรงชีวิตได้อย่างประเสริฐและบริสุทธิ์เฉกเช่นพรหม เป็นแนวธรรมปฏิบัติของผู้ที่ปกครอง และการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ประกอบด้วยหลักปฏิบัติ 4 ประการ ได้แก่ เมตตา คือ ความรักใคร่ ปรารถนาดีอยากให้เขามีความสุข มีจิตอันแผ่ไมตรีและคิดทำประโยชน์แก่มนุษย์สัตว์ทั่วหน้า กรุณา คือ ความสงสาร คิดช่วยให้พ้นทุกข์ ใฝ่ใจในอันจะปลดเปลื้องบำบัดความทุกข์ยากเดือดร้อนของปวงสัตว์ มุทิตา คือ ความยินดี ในเมื่อผู้อื่นอยู่ดีมีสุข มีจิตผ่องใสบันเทิง ประกอบด้วยอาการแช่มชื่นเบิกบานอยู่เสมอ ต่อสัตว์ทั้งหลายผู้ดำรงในปกติสุข พลอยยินดีด้วยเมื่อเขาได้ดีมีสุข เจริญงอกงามยิ่งขึ้นไป อุเบกขา คือ ความวางใจเป็นกลาง อันจะให้ดำรงอยู่ในธรรมตามที่พิจารณาเห็นด้วยปัญญา คือมีจิตเรียบตรงเที่ยงธรรมดุจตาชั่ง ไม่เอนเอียงด้วยรักและชัง […]