Tag Archives: ผ้าไตรกฐิน

ผ้าไตร กฐิน มีอะไรบ้าง กฐินมีกี่ประเภท อ่านที่นี่ ธาราญา

ผ้าไตร กฐิน

ผ้าไตร กฐิน หรือ ผ้าไตรที่จัดเตรียมถวายกฐินซึ่งเริ่มเตรียมจัดตั้งตามประเพณี เริ่มตั้งแต่แรม 1 ค่ำ เดือน 11 ถึง วันเพ็ญ 15 ค่ำ เดือน 12 เป็นเขตทอดกฐินตามหลักพระวินัย  กฐิน เป็นศัพท์ในพระวินัยปิฎกเถรวาท เป็นชื่อเรียก “ผ้าไตรจีวร” ที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ภิกษุผู้อยู่จำพรรษาครบ 3 เดือนแล้ว สามารถรับมานุ่งห่มได้ ผ้าไตร กฐิน มีอะไรบ้าง ผ้าไตรกฐิน องค์ประธานของกฐินก็คือ ผ้า ของอย่างอื่นถือว่าเป็นบริวารกฐิน ความสำคัญของกฐิน ดังนี้ 1. จำกัดประเภททาน คือ ต้องถวายเป็น สังฆทาน เท่านั้น จะถวายเฉพาะเจาะจงพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเหมือนทานอย่างอื่นไม่ได้ 2. จำกัดเวลา คือ กฐินเป็น กาลทาน (ตามพระบรมพุทธานุญาต) ดังนั้นจึงจำกัดเวลาว่าต้องถวายภายในระยะเวลา 1 เดือน นับแต่วัน ออกพรรษา เป็นต้นไป 3. จำกัดงาน คือ พระภิกษุที่กรานกฐิน […]