Tag Archives: บุญกิริยาวัตถุ 10

บุญกิริยาวัตถุ 10 ประการ หลักการทำบุญเพื่อนำพาชีวิตมีความสุข

บุญกิริยาวัตถุ 10

การทำบุญตามหลักพระพุทธเจ้าได้ทรงสอนไว้คือ บุญกิริยาวัตถุ 10 อย่าง ซึ่งจะเห็นได้ว่าไม่ต้องใช้เงินในการทำบุญถึงเก้าข้อ ดังนั้นการทำบุญสิ่งที่สำคัญคือ เจตนาและศรัทธาในการทำบุญ ผลของอานิสงส์ของการทำบุญนั้นจะส่งผลให้ชีวิตเรามีชีวิตที่ปกติสุข ด้วยศีล สมาธิ และปัญญา ใกล้วันสำคัญทางศาสนา ทำบุญ คืออะไร มีความหมายอย่างไร คำว่า “บุญ” มาจากภาษาบาลีว่า “ปุญญะ” หมายถึง การทำความดี หรือเครื่องชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ กำจัดกิเลสที่ทำให้จิตใจมัวหมอง ลด ละ เลิกความเห็นแก่ตัวซึ่งเป็นต้นเหตุแห่งทุกข์ เครดิตจาก https://www.true-shopping.com/blog/what-is-best-charities   บุญกิริยาวัตถุ 10 ประการ บุญกิริยาวัตถุ แปลว่า หลักแห่งการบำเพ็ญบุญ หรือทางมาแห่งบุญ ๑๐ ประการ คือ ๑. ทานมัย บุญเกิดจากการให้ทาน ๒. สีลมัย บุญเกิดจากการรักษาศีล ๓. ภาวนามัย บุญเกิดจากการเจริญภาวนา ๔. อปจายนมัย บุญเกิดจากการอ่อนน้อม ถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ ๕. ไวยยาวัจมัย บุญเกิดจากการขวนขวาย […]