Tag Archives: นิพพาน

นิพพาน คืออะไร จุดมุ่งหมายแห่งการดับกองทุกข์

นิพพาน

นิพพาน เป็นอย่างไรและคืออะไร รวมถึงมีสภาพเป็นอย่างไร สร้างความสงสัยให้กับผู้ปฏิบัติเป็นอย่างมาก เกิดคำถามมากมายกับการปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพาน ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่สามารถอธิบายได้ว่าเป็นสภาพอย่างไร แต่สิ่งที่เป็นจุดมุ่งหมายเป็นสิ่งที่สำคัญของนิพพานคือ การหลุดพ้นจาก นิวรณ์ หรือกองทุกข์กิเลส ที่มีอยู่ในขันธ์ 5 ที่เรายึดถือยึดมั่น และนำมาเป็นเหตุการเกิดดับไม่มีที่สิ้นสุด แต่นิพพาน มีจุดมุ่งหมายเดียวคือ ก้าวพ้นแห่งหความทุกข์ ไม่กลับมาเกิดในวัฏฏะสังสารนี้อีกต่อไป   นิพพาน คืออะไร มีความหมายอย่างไร “นิพพาน” ประกอบด้วยศัพท์ นิ(ออกไป, หมดไป, ไม่มี) +วานะ(พัดไป, ร้อยรัด) รวมเข้าด้วยกันแปลว่า ไม่มีการพัดไป ไม่มีสิ่งร้อยร้อย คำว่า “วานะ” เป็นชื่อเรียกกิเลสตัณหา โดยสรุป นิพพานก็คือไม่มีกิเลสตัณหาที่จะร้อยรัดพัดกระพือให้กระวนกระวายใจ คัมภีร์พระไตรปิฎก ขุททกนิกาย อิติวุตตกะกล่าวถึงนิพพาน ๒ ประเภท คือ (๑) สอุปาทิเสสนิพพานธาตุ นิพพานธาตุยังมีเชื้อเหลือ หรือนิพพานที่ยังเกี่ยวข้องกับเบญจขันธ์ ในวงการนักธรรม แปลว่า “ดับกิเลสยังมีเบญจขันธ์เหลือ” (๒) อนุปาทิเสสนิพพานธาตุ นิพพานธาตุที่ไม่มีเชื้อเหลือ หรือนิพพานที่ไม่เกี่ยวข้องกับเบญจขันธ์ ในวงการนักธรรม […]