Tag Archives: ฌาน

ฌาน คืออะไร สภาวะแห่งจิตสงบประณีต

ฌาน

ฌาน สำหรับผู้ที่นั่งสมาธิหรือหัดนั่งสมาธิอาจจะมีความสงสัยว่า คืออะไร เป็นลักษณะอย่างไร รวมถึงมีความเกี่ยวข้องกับคำว่าสมาธิภาวนาอย่างไร รวมถึงการได้ฌานสมาบัติคือะไร ทำให้เกิดวิจิกิจฉาสงสัยลังเลมากมาย ว่าเกิดอะไรขึ้นขณะนั่งสมาธิ ฌาน คืออะไร ฌาน (บาลี) หรือ ธยาน (สันสกฤต) หมายถึง การเพ่งอารมณ์จนใจแน่วแน่เป็นอัปปนาสมาธิ ภาวะจิตสงบประณีต ซึ่งมีสมาธิเป็นองค์ธรรมหลัก   บทความแนะนำ สมาธิ ขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ อัปปนาสมาธิ คืออะไร บทความแนะนำ สมาธิ คืออะไร นั่งสมาธิ ฝึกอย่างไรให้จิตสงบชีวิตเป็นสุข   ฌาน มีกี่ประเภท รูปฌาน ฌานมีรูปธรรมเป็นอารมณ์ ฌานที่เป็นรูปาวจร ได้แก่ ปฐมฌาน ( ฌานที่ 1 ) ประกอบด้วย วิตก วิจาร ปิติ สุข เอกัคคตา ทุติยฌาน ( ฌานที่ 2 ) ประกอบด้วย […]