Tag Archives: ชุดสังฆทานยา

อานิสงส์ของการถวายสังฆทานยา ฉบับ ธาราญา !!

อานิสงส์ของการ ถวายสังฆทานยา ฉบับ ธาราญา !!

สังฆทานยา คือ การจัดเครื่องสังฆทาน ด้วยยารักษาโรค เพื่อนำไปถวายแก่พระสงฆ์ เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน บำบัด รวมถึงการรักษาอาการอาพาธ เบื้องต้นได้อย่างเหมาะสม ซึ่งถือเป็นการถวายจตุปัจจัยที่สำคัญ 1 ใน 4 โดยตรง คือ ยารักษาโรค และหากต้องการให้เกิดบุญ และให้ได้รับอานิสงส์แห่งบุญนั้น ก็ควรต้องเกิดจากจิตอันเป็นกุศล และใช้ปัจจัยที่ได้มาจากความสุจริต มีความตั้งใจและความปรารถนาดี ที่จะทะนุบำรุงศาสนา โดยผ่านการดูแลพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ให้มีสุขภาพแข็งแรง เพื่อที่จะเผยแผ่และสืบทอดคำสอนขององค์พระสัมมาพุทธเจ้าสืบต่อไป นอกจากนี้ เราจำเป็นต้อง ใส่ใจด้วยการคำนึงถึงผู้ที่รับยานั้นไปใช้ด้วย โดยจำเป็นต้องรู้ว่ายาชนิดใดบ้างที่เหมาะสมและมีประโยชน์ แก่พระสงฆ์ เพราะหากเลือกเอาแต่ตามสะดวกของผู้ให้ การทำบุญนี้อาจจะไม่เกิดบุญ และอาจจะสร้างกรรมโดยไม่รู้ตัว ในปัจจุบันสังฆทานได้รับความนิยมกันมาก แต่ก็มีบางประเด็นที่ยังเป็นข้อกังขา และมีข้อคิดบางอย่าง เพื่อให้สังฆทานยาได้ประโยชน์ ดังนั้น สำหรับผู้ขายและผู้ซื้อนั้น ควรใส่ใจในปัญหาเหล่านี้ คือ สังฆทาน ทำไมขายในร่นสังฆทานได้ ก็เพราะยาในสังฆทานส่วนใหญ่เป็นยาสามัญประจำบ้าน มีทั้งยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน สังเกตว่า จะมีกรอบสีเขียว  ส่วนยาสามัญประจำบ้านอีกกลุ่ม คือ ยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ ซึ่งก็จะมีข้อมูลระบุที่ฉลากเช่นกัน                    ยาสามัญประจำบ้านสามารถซื้อขายได้ทั่วไป แต่ก็ต้องระมัดระวัง […]

“อโรคยาปรมาลาภา” ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ

อโรคยาปรมาลาภา สังฆทานยา ชุดสังฆทานยา

สภาพความเป็นไปของร่างกายที่ปราศจากโรคภัยเรียกว่า “สุขภาพ” ใครไม่มีโรค ถือว่าเป็นลาภอันประเสริฐ (อโรคยาปรมาลาภา-ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ) ของที่ได้มาเกินคาดหมายนามว่า “ลาภ” นี้ ใครๆ ก็อยากได้ แต่มันก็เป็นไปไม่ได้ เนื่องเพราะสรรพสิ่งล้วนเป็นไปอันไม่แน่นอนโดยธรรมดา หรือเป็นไปตามกฎธรรมชาติคือ อนิจฺจา ทุกฺขา อนตฺตา หรือ “ธรรมนิยาม” นั่นเอง จากคำกล่าวที่ว่า อโรคยาปรมาลาภา การไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ” ไม่ว่าจะเป็นยุคใดสมัยใดก็ยังเป็นคำพูดที่ฟังดูแล้วไม่ล้าสมัย เพราะคงจะไม่มีใครปฏิเสธว่าการมีสุขภาพดี มีค่ากว่าการมีเงินทองร้อยล้านด้วยซ้ำไป เพราะแม้ว่าจะมีเงินมากองจนท่วมตัวก็ไม่สามารถซื้อสุขภาพที่ดีให้กลับคืนมาได้ ตัวเราเท่านั้นที่จะเป็นผู้กำหนด พฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันของเราเป็นสิ่งที่จะแสดงผลออกมาเมื่อถึงระยะเวลาหนึ่ง เช่น บางคนทำงานหนักพักผ่อนน้อยเป็นระยะเวลาต่อเนื่องนานๆทำให้ร่างกายรับไม่ไหว สุขภาพอ่อนแอ และสามารถติดเชื้อได้ง่าย ความเชื่อในกฎแห่งกรรมตามหลักพระพุทธศาสนานั้น ผู้ที่มักประสบด้วยโรคภัยไข้เจ็บ สุขภาพไม่แข็งแรง เป็นคนอายุสั้น มักจะเกิดจากเหตุของกรรม ทั้งกรรมในปัจจุบัน คือ การกระทำของตนเอง เช่น ไม่รักษาสุขภาพ รับประทานอาหารไม่มีประโยชน์ ไม่ออกกำลังกาย หรือ การกระทำอันเกิดจากการฆ่าสัตว์ เบียดเบียนชีวิต ซึ่งกรณีนี้ จะมีทั้งกรรมปัจจุบันและกรรมในอดีต  ทำให้ผู้กระทำต้องประสบเคราะห์กรรมเจ็บป่วยด้วยโรคภัยที่รักษาไม่หายขาด  กลับมาป่วยซ้ำๆ บางคนเป็นโรคเรื้อรังตั้งแต่ยังเด็กก็มี  บางคนอายุสั้น เชื่อว่าเป็นผลจากเศษกรรมของปาณาติบาต (กรรมจากการฆ่าสัตว์ การเบียดเบียนชีวิต) […]

สังฆทาน“ยา” แบบไหนได้ประโยชน์ ?

สังฆทานยา

         ในปัจจุบันการทำบุญด้วยสังฆทาน ในรูปแบบของสังฆทานสำเร็จรูป ยังคงได้รับความนิยมอยู่มาก แม้บางท่านจะรู้ว่า สังฆทาน ไม่มีคุณภาพแต่ก็ยังมักนิยมหิ้วไปทำบุญกันอยู่มาก ถึงแม้สังฆทานจะมีกฎหมายกำกับดูแล คือ กฎหมายที่เกี่ยวกับสินค้า สิ่งของเครื่องใช้ที่นำมาใส่ในถังสังฆทาน และกฎหมายกำกับดูแลด้านฉลากที่ต้องติดให้เห็นชัดเจน แต่ก็ยังมีสังฆทานไม่ติดฉลาก สิ่งของเครื่องใช้ใน สังฆทาน ไม่มีคุณภาพ ไม่มีประโยชน์ที่วัด หรือพระภิกษุ สามเณรไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ชุด สังฆทานยา ก็ต้องทำกฎหมาย คือ ติดฉลากให้ถูกต้อง เพราะเมื่อบรรจุในกล่องแล้ว ผู้ซื้อจะไม่ทราบ ดังนั้นต้องติดฉลากให้มีข้อมูลครบ ทั้งเป็นการทำตามกฎหมายและเพื่อให้ผู้ซื้อและพระภิกษุ  สามเณร อ่านแล้วได้ประโยชน์ ดังนั้นในฉลากติดหน้ากล่อง ควรมีชื่อยา สรรพคุณ วิธีใช้ ปริมาณ วันเดือนปีหมดอายุ ปัจจุบันชุดสังฆทานยา ได้รับความนิยมมาก ดังนั้นข้อควรทราบในการเลือกซื้อชุดสังฆทานยา เพื่อนำไปถวายแก่พระภิกษุ สามเณรให้ได้ประโยชน์มากที่สุดมีดังนี้ ประการแรก ต้องเลือกจากกลุ่มยาที่มีการหยิบใช้ประจำ คือกลุ่มยาสามัญประจำบ้าน ซึ่งยาสามัญประจำบ้าน มีทั้งแผนปัจจุบัน และแผนโบราณ สังเกตว่า ยาแผนปัจจุบันจะมีกรอบสีเขียว พิมพ์คำว่า ยาสามัญประจำบ้าน ส่วนยาแผนโบราณ ก็จะมีข้อมูลฉลากเช่นกัน ยาสามัญประจำบ้าน สามารถหาซื้อได้ง่าย […]