Tag Archives: กินเจ

เทศกาลกินเจ ปี 2566 ความหมายและการปฏิบัติตนในช่วงเทศกาล

เทศกาลกินเจ

เทศกาลกินเจ ปี 2566 ตรงกับวันที่เท่าไหร่ เทศกาลกินเจ   กำหนดตามจันทรคติ คือ เริ่มต้นตั้งแต่วันขึ้น 1 ค่ำ ถึง ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 9 ตามปฏิทินจีนของทุกปี รวม 9 วัน ซึ่งจะตรงกับเดือนตุลาคมของไทย   เทศกาลกินเจปีนี้ ตรงกันวันอะไร สำหรับเทศกาลกิจเจปี 2566 นี้กับวันที่ 15-23 ตุลาคม โดยตามธรรมเนียมต้องเริ่มเตรียมล้างท้องก่อนในวันที่ 14 ต.ค.  ก่อน   ความหมาย “การกินเจ” เครดิตข้อมูล https://www.thaipbs.or.th/news/content/332721 “เจ” ในภาษาจีนทางพุทธศาสนานิกายมหายานมีความหมายเดียวกับคำว่า อุโบสถ ดังนั้นการกินเจก็คือการรับประทานอาหารก่อนเที่ยงวัน เหมือนกับที่ชาวพุทธในประเทศไทยที่ถืออุโบสถศีล หรือรักษาศีล 8 โดยไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้ว แต่เนื่องจากการถืออุโบสถศีลของชาวพุทธนิกายมหายานที่ไม่กินเนื้อสัตว์ จึงนิยมนำการไม่กินเนื้อสัตว์ไปรวมกันเข้ากับคำว่ากินเจ กลายเป็นการถือศีลกินเจ ในปัจจุบันผู้ที่รับประทานอาหารทั้ง 3 มื้อแต่ไม่กินเนื้อสัตว์ก็ยังคงเรียกว่ากินเจ ฉะนั้นความหมายก็คือคนกินเจมิใช่เพียงแต่ไม่กินเนื้อสัตว์ แต่ยังต้องดำรงตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม มีความบริสุทธิ์ […]