Tag Archives: การนั่งสมาธิ

สมาธิ คืออะไร นั่งสมาธิ ฝึกอย่างไรให้จิตสงบชีวิตเป็นสุข

สมาธิ และ การนั่งสมาธิ

สมาธิ หลายท่านได้ฝึกการทำสมาธิ หรือ นั่งสมาธิ เพื่อฝึกจิตและกาย ให้มีความสงบ ในชีวิตประจำวันของเรานั้นต้องรับรู้ความรู้สึกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ต่างๆ ที่ผ่านเข้ามาทางผัสสะต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการรับกลิ่น เสียง สัมผัส และทำให้เกิดการปรุงแต่งต่าง ๆ หรือที่เราเรียกว่า สังขาร นำไปสู่การเกิดสัญญาความจำได้ และมีการรับรู้ว่าสิ่งนั้นสุข ทุกข์ เฉยๆ นั้น เรียกว่า เวทนา ผ่านเข้าสู่ตัวรับรู้วิญญาณ และ สุดท้ายนั้นคือ จิต การฝึกนั่งสมาธิจึงจำเป็นต่อผู้ที่ต้องการฝึกความสงบของจิตใจ ในขั้นต้น เพื่อรับรู้ให้ทันความโกรธ ความโลภ ความหลง หรือ ความเสียใจ ไม่ได้ดังใจ ถ้าเรามีสมาธิที่มั่นคงแน่วแน่ และ มีสติควบคู่ก็จะทำให้รเานั้นใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข เพราะจิตทันรับรู้ต่อสิ่งที่เกิดภายนอก ทำให้ออารมณ์ต่างๆ ที่ผ่านเข้ามานั้น เราสามารถรับมือได้ทันอย่างมีสติ อีกทั้งช่วยให้การทำงานหรือ การเรียน ดีขึ้นอีกด้วย สมาธิ คืออะไร การสำรวมภาวะของจิตใจ ให้แน่วแน่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เพื่อทำให้จิตใจมีความนิ่งเงียบสงบ และนำไปสู่การเกิดสติปัญญา มักจะเรียกควบคู่ว่า สติสัมปชัญญะ (สติคือ […]