Tag Archives: กรวดน้ำ

วิธีการ กรวดน้ำ ที่ถูกวิธี และให้เกิดผลสูงสุด

กรวดน้ำ

ประเพณี กรวดน้ำ นั้นเริ่มขึ้นตั้งแต่สมันพุทธกาล โดยพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้สอนให้พระเจ้าพิมพิสาร ซึ่งได้มาทำบุญเลี้ยงพระ ทรงหลั่งทักษิโณทก (กรวดน้ำ) เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการ “อุทิศส่วนบุญส่วนกุศล” ให้แก่พระญาติที่ล่วงลับของพระองค์ นับตั้งแต่นั้นมา เวลาทำบุญ หรือถวายสังฆทาน ชุดสังฆทานจึงนิยมใช้การกรวดน้ำเป็นสัญลักษณ์แทนการอุทิศส่วนกุศล การ กรวดน้ำ หลังทำบุญ ถวายสังฆทาน ชุดสังฆทานเสร็จคือ การตั้งใจอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลที่เราได้ทำไว้แล้วไปให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วพร้อมทั้งรินน้ำให้ไหลลงไปที่พื้นดินหรือที่รองรับ แล้วเอาไปเทที่พิ้นดินอีกต่อหนึ่งหรือรดที่โคนต้นไม้ก็ได้ เริ่มต้นจากการเตรียมน้ำสะอาดใส่ภาชนะ จะเป็นคณฑี แก้วน้ำ ขวดน้ำ หรือขัน อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ และหาภาชนะสำหรับรองน้ำกรวดไว้ให้พร้อม พอพระเริ่มอนุโมทนาขึ้นบทว่า “ยถา วาริวหา………..” ก็เริ่มกรวดน้ำ (รินน้ำ) ลงในภาชนะรองรับ ในระหว่างที่ทำการกรวดน้ำนั้น เราควรระลึกถึงผู้ที่มีพระคุณ หรือมีเวรกรรมต่อกัน เพื่ออุทิศผลบุญที่ได้ ทำให้แก่บุคคลเหล่านั้น เมื่อพระว่าจบและขึ้นบทว่า สัพพีติโย……พร้อมกัน ผู้กรวดน้ำพึงหยุดกรวดน้ำและประนมมือรับพร เสร็จแล้วจึงนำน้ำที่กรวดนั้นไปเทลงบนดินที่สะอาด หรือที่โคนต้นไม้ก็ได้ วิธีการกรวดน้ำที่ถูกวิธี และเกิดผลสูงสุด 1. การกรวดน้ำมี 2 วิธี คือ กรวดน้ำเปียก คือ ใช้น้ำเป็นสื่อ รินน้ำลงไปพร้อมกับ #อุทิศผลบุญกุศล […]