Category Archives: บทความผ้าไตร

บทความ ความรู้เกี่ยวกับผ้าไตรจีวร ต่างๆ

ไตรครอง ไตรอาศัย ต่างกันอย่างไรหาคำตอบได้ที่ธาราญา

ไตรครอง ไตรอาศัย ต่างกันอย่างไร

ไตรครอง ไตรอาศัย ต่างกันอย่างไร และบางครั้งก็จะได้ยินว่าเรียกอยางไร ไตรเล็ก ไตรเต็ม ไตรแบ่ง ซึ่งอาจทำให้บางท่านไม่เข้าใจในการเลือกซื้อว่าซื้อถวายเป็นสังฆทาน(The Offering Sets)จะต้องเลือกแบบใดและใช้สำหรับในโอกาสใดบ้าง  ซึ่งจะทำให้การเลือกซื้อได้ตรงกับความต้องการของผู้ซื้อที่ตั้งใจถวายผ้าไตรด้วยความตั้งใจและศรัทธา   บทความแนะนำ ผ้าไตร คือ ผ้าอะไรและเหตุใดถึงใช้คำว่าผ้าไตรจีวร   ไตรครอง ไตรอาศัย คือผ้าอะไร  คือ ผ้าที่พระสงฆ์ใช้นุ่งครอง หรือผ้าเหลืองที่เราเห็นพระสงฆ์นุ่งห่มนั่นเอง บางครั้งชาวบ้านก็จะเรียกผ้าที่พระครองว่า ผ้าไตรจีวรหรือผ้าจีวร แต่ทำไมถึงเรียกว่าผ้าไตร ไตรจีวร คือ ผ้าจีวร ๓ ผืน คนไทยเรียกสั้น ๆ ว่า ผ้าไตรเป็นชื่อเรียกผ้านุ่งผ้าห่มที่พระสงฆ์ใช้สอย หมายถึงผ้า 3 ผืน ซึ่งมีทั้งผ้านุ่งและผ้าห่ม อันได้แก่ สังฆาฏิ (ผ้าพาดบ่า) อุตราสงค์ (ผ้าจีวรสำหรับห่ม) และอันตรวาสก (ผ้าสบงสำหรับนุ่ง) แต่นิยมเรียกรวมกันว่า ไตรจีวร (The yellow robe of a Buddhist monk) ไตรจีวรเป็นปัจจัยหรือบริขารของพระสงฆ์อย่างหนึ่งในจำนวน 8 อย่าง คำว่า ไตร […]

ผ้าไตร คือ ผ้าอะไรและเหตุใดถึงใช้คำว่าผ้าไตรจีวร ที่นี่มีคำตอบ

ผ้าไตร คือ

ผ้าไตร คือ ผ้าสำหรับพระสงฆ์ ซึ่งในการเรียกผ้านั้นจะลงท้ายด้วยไตร ซึ่งเหตุใดนั้นถึงเรียกผ้าไตร หรือ ผ้าไตรจีวร บทความนี้มีคำตอบ ผ้าไตร คือ ผ้าอะไร  คือ ผ้าที่พระสงฆ์ใช้นุ่งครอง หรือผ้าเหลืองที่เราเห็นพระสงฆ์นุ่งห่มนั่นเอง บางครั้งชาวบ้านก็จะเรียกผ้าที่พระครองว่า ผ้าไตรจีวรหรือผ้าจีวร แต่ทำไมถึงเรียกว่าผ้าไตร ผ้าไตร คือ ผ้าที่มีมาแต่พุทธกาลอย่างไร มีที่มาและมีกี่ประเภท ในสมัยพุทธกาล เมื่อครั้งเจ้าชายสิทธัตถะออกผนวช ก็มีหลักฐานว่า ทรงใช้ผ้านุ่งห่มที่เรียกว่าจีวร แต่ในช่วงต้นพุทธกาล พระภิกษุยังคงใช้ผ้าที่หาได้มาเย็บต่อ ๆ กัน ไม่เป็นระเบียบ หรือบางครั้งภิกษุบางรูปได้รับถวายผ้าอย่างดีจากคหบดีก็มีการถูกลักขโมยบ่อยครั้ง เนื่องด้วยผ้าเป็นสิ่งที่หายากในสมัยพุทธกาล จนต่อมาพระพุทธเจ้าได้ทอดพระเนตรนาของชาวมคธ จึงทรงดำริให้ตัดผ้าจีวร เป็นสี่เหลี่ยมผืนเล็กๆ มาต่อกัน จึงมีลักษณะเป็นผ้าที่เศร้าหมอง คือผู้อื่นมักไม่ต้องการไปตัดเย็บอีก เหมาะสมกับสมณะ ผ้าสี่เหลี่ยมผืนเล็กๆ ที่เย็บต่อกันนั้น ปรากฏลวดลายเป็นลายคันนา ออกแบบโดยพระอานนท์ ไตรจีวร คือ ผ้าจีวร ๓ ผืน คนไทยเรียกสั้น ๆ ว่า ผ้าไตรเป็นชื่อเรียกผ้านุ่งผ้าห่มที่พระสงฆ์ใช้สอย หมายถึงผ้า 3 ผืน ซึ่งมีทั้งผ้านุ่งและผ้าห่ม อันได้แก่ สังฆาฏิ (ผ้าพาดบ่า) […]

ผ้าไตร กฐิน มีอะไรบ้าง กฐินมีกี่ประเภท อ่านที่นี่ ธาราญา

ผ้าไตร กฐิน

ผ้าไตร กฐิน หรือ ผ้าไตรที่จัดเตรียมถวายกฐินซึ่งเริ่มเตรียมจัดตั้งตามประเพณี เริ่มตั้งแต่แรม 1 ค่ำ เดือน 11 ถึง วันเพ็ญ 15 ค่ำ เดือน 12 เป็นเขตทอดกฐินตามหลักพระวินัย  กฐิน เป็นศัพท์ในพระวินัยปิฎกเถรวาท เป็นชื่อเรียก “ผ้าไตรจีวร” ที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ภิกษุผู้อยู่จำพรรษาครบ 3 เดือนแล้ว สามารถรับมานุ่งห่มได้ ผ้าไตร กฐิน มีอะไรบ้าง ผ้าไตรกฐิน องค์ประธานของกฐินก็คือ ผ้า ของอย่างอื่นถือว่าเป็นบริวารกฐิน ความสำคัญของกฐิน ดังนี้ 1. จำกัดประเภททาน คือ ต้องถวายเป็น สังฆทาน เท่านั้น จะถวายเฉพาะเจาะจงพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเหมือนทานอย่างอื่นไม่ได้ 2. จำกัดเวลา คือ กฐินเป็น กาลทาน (ตามพระบรมพุทธานุญาต) ดังนั้นจึงจำกัดเวลาว่าต้องถวายภายในระยะเวลา 1 เดือน นับแต่วัน ออกพรรษา เป็นต้นไป 3. จำกัดงาน คือ พระภิกษุที่กรานกฐิน […]

ผ้าไตร สีราชนิยม มีลักษณะอย่างไร ใช้กับพระสงฆ์มหานิกายหรือธรรมยุต

ผ้าไตร สีราชนิยม

ผ้าไตร สีราชนิยม หรือ ผ้าไตร สีพระราชทาน หรือ ผ้าไตร สีพระราชนิยม มีชื่อเรียกกันหลายอย่างและส่วนมากเป็นสีที่พบมากและส่วนมากพระจะนิยมครองผ้าสีนี้ในงานพิธีต่างๆ เช่น ประเพณีงานบวช ซึ่งหลายท่านยังไม่ทราบว่าวัดที่บวชนั้นเป็น มหานิกาย หรือ ธรรมยุต และทำให้สับสนในในการเลือกซื้อถวาย หรือ นำไป ถวายสังฆทาน ต่าง ๆ เพื่อทำให้บุญให้ผู้ล่วงลับ   บทความแนะนำ ถวายสังฆทาน เพื่อให้ผู้ล่วงลับ ต้องเลือกซื้ออย่างไร ? บทความแนะนำ ผ้าไตร 5 ขันธ์ ผ้าไตร 9 ขันธ์ มีความแตกต่างกันอย่างไร ? ผ้าไตรประกอบไปด้วยอะไรบ้าง ผ้าไตรจีวร โดยทั่วไปจะมี 2 แบบ คือ 1.  ไตรครอง หรือ ไตรเต็ม (ใช้ตอนบวช) ประกอบด้วย – จีวร : ผ้าที่ใช้สำหรับห่มคลุม – สบง : […]

ผ้าไตร 7 ชิ้น มีอะไรบ้าง ไตรครอง ไตรเต็ม ไตรจีวร ต่างกันหรือไม่ มีคำตอบ

ผ้าไตร 7  ชิ้น

ผ้าไตร 7 ชิ้น มีอะไรบ้าง หลายท่านอาจจะยังไม่ทราบ รวมถึง ไตรครอง ไตรเต็ม ไตรจีวร นั้นมีความหมายในการเรียกแตกต่างกันอย่างไร ทำให้เวลาเลือกซื้อสำหรับถวายสังฆทาน เพื่อทำบุญให้ผู้ล่วงลับ หรือ งานบวช นั้นอาจจะมีความสับสนได้ บทความแนะนำ ถวายสังฆทาน เพื่อให้ผู้ล่วงลับ ต้องเลือกซื้ออย่างไร ? ผ้าไตร 7 ชิ้น มีอะไรบ้าง ไตรครองผ้าไตรครบชุด (7 ชิ้น) ประกอบด้วย ผ้าสบงขัณฑ์, ผ้าจีวร, ผ้าพาดบ่าหรือสังฆาฏิ (2 ชั้น), อังสะ, รัดประคด, ผ้ารัดอก ผ้ารับประเคนหรือผ้ากราบ ผ้าไตรแต่ละประเภทใช้สำหรับอย่างไรบ้าง ผ้าไตรชุดใหญ่ ใช้สำหรับการบวชพระ ตัดเย็บถูกต้องตามพระวินัย ใช้ในการบวชพระ ฝ่ายธรรมยุตหรือเราเรียกว่าวัดป่านั้นต้องเป็น ผ้าไตรชุดใหญ่ 9 ขันธ์ ที่มีสังฆาฏิ 2 ชั้น ประกอบด้วย7 ชิ้น คือ สังฆาฏิ 2 ชั้น จีวร สบงขันธ์ อังสะ […]

ผ้าไตร 5 ขันธ์ ผ้าไตร 9 ขันธ์ มีความแตกต่างกันอย่างไร ?

ผ้าไตร มัสลิน 9 ขันธ์

ผ้าไตรจีวร 5 ขัณฑ์และผ้าไตรจีวร 9 ขัณฑ์ขัณฑ์ คือ ลักษณะของการเย็บผ้า จำนวนชิ้นผ้าที่ตัดขาดจากกัน นำมาเย็บต่อเข้าเป็นผืนเดียวกันเช่น ผ้าไตร 9 ขัณฑ์ คือ ผ้า 9 ชิ้น ที่นำมาเย็บต่อเป็นผืนเดียวกันใช้เป็นสบงหรือจีวร (จำนวนขัณฑ์มาก จำนวนชิ้นผ้าก็เยอะตาม)สำหรับพระวัดทั่วไป (มหานิกาย) นิยมถวาย ผ้าไตร 5 ขัณฑ์ | สำหรับพระวัดป่ากรรมฐาน (ธรรมยุติ) นิยมถวายผ้าไตร 9 ขัณฑ์ ผ้าไตรจีวรผ้า 3 ผืน ที่เป็นเครื่องนุ่งห่มของพระภิกษุ และสามเณร คือ ผ้าสบง (อันตรวาสก) คือ สำหรับผ้านุ่ง คู่กับผ้าจีวร แบ่งย่อยเป็นสบงขัณฑ์ หรือ สบงครอง คือ ผ้ามาตัดออกเป็นขัณฑ์ และนำมาเย็บต่อกันเป็นผืนเดียวกัน พระสงฆ์ใช้ครองในการทำสังฆกรรม ตามพระธรรมวินัย พระสงฆ์สามารถมีได้เพียงผืนเดียวสบงอนุวาต คือ ผ้าผืนเดียวไม่ได้ตัดขาดออกเป็นขัณฑ์ ลักษณะคล้ายผ้าอาบน้ำฝน พระสงฆ์ใช้ครองในการทำสังฆกรรมไม่ได้ พระสงฆ์จะใช้ครองตอนอยู่ในกุฏิ […]

ไอเดียจัดชุดสังฆทาน สำหรับทำบุญทุกโอกาสมีอะไรบ้าง ชีวิตอิ่มบุญ

ไอเดียจัดชุดสังฆทาน

เข้าปีใหม่ 2567 ที่ผ่านมาชาวพุทธนิยมทำบุญเข้าวัดถวายสังฆทาน หรือ จัดชุดสังฆทาน ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับในครอบครัว และ ขออโหสิกรรรมกับเจ้ากรรมนายเวร รวมถึงการขอพรกับหลวงพ่อ ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อปกป้องคุ้มครอง ให้ชีวิตพอแต่ความรุ่งเรือง การจัดเตรียมสิ่งของด้วยความตั้งใจและศรัทธาย่อมส่งผลถึงผู้รับกับผู้ให้มีความเย็นกายสบายใจ ได้รับแต่สิ่งมงคล  เริ่มตั้งแต่อการคัดเลือกสิ่งของให้ได้ถึงประโยชน์โดยแท้จริง บางท่านอาจยังไม่แน่ใจว่าจะซื้อหรือเลือกของที่จะทำบุญจัดชุดสังฆทานอย่างไร หรือกังวลในการจัดว่าถูกตั้งหรือไม่เวลานำไปถวายพระสงฆ์  ไอเดียจัดชุดสังฆทาน มีมาแนะนำการจัด คัดเลือกของที่ได้ประโยชน์กับผู้ใช้อย่างแท้จริง และ เหมาะกับทุกโอกาสในการทำบุญ ไอเดียจัดชุดสังฆทาน สำหรับพระสงฆ์ตามปัจจัยสี่ 1. อาหาร และ เครื่องดื่ม สังฆทานอาหารและสังฆทานเครื่องดื่ม หลายคนอาจไม่รู้ว่าเราสามารถนำมาถวายเป็นสังฆทานได้ จริงๆ แล้วไม่ว่าจะเป็นข้าว ผลไม้อบแห้งต่าง ๆ แยมทาขนมปัง รวมถึงอาหารกระป๋อง อาหารแห้ง ก็สามารถนำมาใส่ชุดสังฆทานถวายได้ เพราะพระสงฆ์สามารถฉันเพื่อบำรุงร่างกายเป็นกำลังในการทำงานเพื่อศาสนาต่อไป อีกทั้งเรายังสามารถถวายเครื่องดื่มต่าง ๆ ในชุดสังฆทานได้อีกด้วย 2. ยารักษาโรค ยารักษาโรค เป็นสิ่งที่สำคัญที่ควรถวายในชุดสังฆทาน โดยเฉพาะยาสามัญประจำบ้านต่างๆ เช่น ยาแก้ปวดหัว ยาแก้ไอ ยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อเป็นต้น 3. เครื่องนุ่งห่ม จีวร ในชุดสังฆทานนั้นสามารถถวายเครื่องนุ่งห่ม จีวร หรือ ผ้าอาบน้ำฝนได้ เพราะเป็นของใช้ที่จำเป็นสำหรับพระสงฆ์ 4. เครื่องอุปโภค เครื่องอุปโภค ควรเป็นสิ่งของที่จำเป็นเพื่อการดำรงชีวิตในปัจจุบัน – ไฟฉาย ถ่านไฟฉาย […]

ทำบุญปีใหม่ รวมกิจกรรมทำบุญ พร้อมครอบครัว เริ่มต้นปี 2567

ทำบุญปีใหม่

ปีใหม่นี้หลายท่านได้เดินทางกลับบ้านต่างจังหวัดเพื่อกลับไปอยู่กับครอบครัว ในวันสิ้นปีและปีใหม่เป็นที่นิยมพาครอบครัวไปทำบุญตามวัดต่าง ๆ ในการเร่ิมต้นปีใหม่ 2567 บทความนี้รวบรวมกิจกรรม ทำบุญปีใหม่ นี้ มีแนะนำกิจกรรมดีๆ ในการทำบุญเสริมดวงโชคชะตา เพื่อเสริมสร้างกำลังใจในการดำเนินชีวิตและสู้กับงาน หรืออุปสรรคต่าง ๆ ในปี2567 หรือปีมะโรง รวบรวมกิจกรรมแนะนำที่นำมาฝาก ทำบุญปีใหม่ ทำบุญปีใหม่ สวดมนต์ข้ามปี นับว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่นิยมเป็นอย่างมากในช่วงหลายปีหลังที่ผ่านมา เพราะนับว่าสร้างบุญอานิสงส์ในการเสริมดวงชะตาชีวิตให้มีความสิริมงคล เร่ิมปีมะโรง หรือ ปีมังกรทอง วัดดัง ๆ ส่วนใหญ่แล้วจะจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี สวดมนต์ข้ามปี 2567 ต้อนรับเสริมดวงปีมังกรทอง(ปีมะโรง) พร้อมพิกัด   ทำบุญถวายผ้าไตรจีวร และสังฆทาน การถวายผ้าไตรจีวรเป็นการทำบุญปีใหม่ที่นับได้ว่าเร่ิมต้นปีที่ได้อานิสงส์มาก และอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวร ผู้ที่ทำบุญด้วยการถวาย ผ้าไตร แด่พระสงฆ์ จะได้รับอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่ จะเป็นผู้ที่พร้อมด้วยเสื้อผ้า อาภรณ์ และเครื่องประดับ มีแต่ผู้คนให้ความเคารพยกย่อง มีเกียรติ เป็นที่ยอมรับของคนทุกหมู่เหล่า หากเมื่อใดก็ตามจะต้องพบกับความมีอุปสรรค อุปสรรคนั้นจะผ่านพ้นไปด้วยดี ภัยอันตรายอื่นๆ อย่างสัตว์มีพิษและของมีคมต่างๆ ก็ทำร้ายไม่ได้ ถวายผ้าไตรจีวร แก้กรรม อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรเริ่มต้นปีใหม่ให้ชีวิตปัง วิธีการ […]

ถวายผ้าไตรจีวร แก้กรรม อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรเริ่มต้นปีใหม่ให้ชีวิตปัง

ถวายผ้าไตรจีวร แก้กรรม

ตลอดปีที่ผ่านมาหลายท่านคงผ่านอุปสรรคมากมาย ทั้งการทำงาน การเงิน และ ครอบครัว จากความเชื่อเกี่ยวกับเจ้ากรรมนายเวรที่เราได้ก่อไว้ทั้งไม่ตั้งใจและตั้งใจ หรือ ในอดีตที่ผ่านมา สิ่งที่จะช่วยให้บรรเทากรรมตามหลักศาสนาคือ เร่ิมต้นจาก อโหสิกรรม ไม่จองเวรซึ่งกันและกัน แล้วทำบุญระลึกถึงด้วยการกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวร และ ผู้ล่วงลับในครอบครัว  ส่ิงเหล่านี้จะส่งผลถึงสภาวะจิตใจที่ทำให้เข้มเเข็งต่ออุปสรรคและทุกข์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน  การทำบุญช่วงปีใหม่หรือสิ้นปีตามประเพณีของชาวไทย นิยม ถวายผ้าไตรจีวร แก้กรรม ถวายสังฆทาน ปล่อยนก ปล่อยปลา ไปทำบุญพร้อมครอบครัวเพื่อสร้างขวัญกำลังใจรวมถึงได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัว ให้ชีวิตดำเนินตามหลัก ทาน ศีล สมาธิ และนำไปสู่ปัญญา เพื่อเข้าสู่การแก้กรรมตามหลักของพุทธศาสนา   ขออโหสิกรรม เจ้ากรรมนายเวร  คืออะไร กรรมที่เลิกแล้วต่อกัน ไม่ส่งผลแก่ผู้กระทำกรรมในภพชาติต่อๆ ไปการขออโหสิกรรม คือ การขอโทษในสิ่งที่ตนทำผิดต่อผู้อื่นด้วยใจจริง การให้อโหสิกรรม คือ การให้อภัยต่อความผิดพลาดพลั้งที่ผู้อื่นกระทำต่อตน คำว่า อโหสิกรรม มาจากคำ 2 คำ คือ อโหสิ เป็นคำภาษาบาลีแปลว่า “ได้มีแล้ว” หมายความว่า ได้ให้ผลเสร็จสิ้นแล้ว […]

ทอดกฐิน 2566 บุญใหญ่ 1 ปีมีครั้ง เช็ควันและสถานที่แนะนำ ได้ที่นี่ธาราญา

ทอดกฐิน

ทอดกฐิน เป็นบุญถวายผ้าไตรจีวรแด่พระสงฆ์ ซึ่งจำพรรษาแล้ว เริ่มตั้งแต่แรม 1 ค่ำ เดือน 11 ถึง วันเพ็ญ 15 ค่ำ เดือน 12 เป็นเขตทอดกฐินตามหลักพระวินัย สำหรับ “ทอดกฐิน” คือการนำผ้ากฐินไปวางไว้ต่อหน้าพระสงฆ์อย่างน้อยห้ารูป และจะมีพระสงฆ์หนึ่งรูปที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้รับกฐินนั้น   ทอดกฐินมีการกำหนดระยะเวลาอย่างไร หลังออกพรรษา (29 ตุลาคม 2566) นอกจากพุทธศาสนิกชนได้ร่วมทำบุญและสืบสานประเพณีท้องถิ่นกันแล้ว อีกกิจกรรมหลังออกพรรษาที่ชาวพุทธให้ความสำคัญ เพราะ หนึ่งปีมีครั้ง คือ “ทอดกฐิน” ซึ่งจะมีกำหนดจัดยาวไปอีก 1 เดือน นั่นหมายความว่าในปีนี้เราจะสามารถร่วมงานทอดกฐินได้ตั้งแต่ 29 ตุลาคม – 29 พฤศจิกายน 2566 กฐิน ในประเทศไทยมีกี่ชนิด ? (อ่านบทความแนะนำ คลิก) ขั้นตอนการทอดกฐิน-ทอดกฐินเสร็จกี่โมง การถวายผ้ากฐินนั้น จะเริ่มจาก การจองกฐิน เมื่อต้องการจองกฐินที่วัดไหน ในช่วงพรรษาต้องไปมนัสการสมภารเจ้าวัดนั้น เพื่อแจ้งว่าต้องการขอทอดกฐิน แล้วเขียนหนังสือปิดประกาศไว้ ณ วัดนั้นเพื่อให้รู้กันอย่างทั่วถึง เมื่อจองกฐินแล้ว […]