No products were found matching your selection.

Posts found

อานิสงส์แห่งการให้ อภัยทาน มีอะไรบ้าง ?

คำว่า “อภัยทาน” ประกอบขึ้นจากคำสามคำ กล่าวคือ “อ+ภย+ทาน” แปลว่า “การให้ความไม่กลัว” หรือ “การให้ความไม่มีภัย หรือให้ความปลอดภัย” ซึ่งหมายถึง การอดโทษ หรือการยกโทษให้แก่กัน ไม่ถือโทษโกรธพยาบาทอาฆาตจองเวรต่อกันอีกต่อไป การให้ในลักษณะนี้เป็นการสร้างบรรยากาศของสมานฉันท์ให้เกิดขึ้น [...]

การให้อภัยทาน คืออะไร และมีการปฏิบัติอย่างไร ?

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้ให้ความหมายของคำว่า อภัยทาน ดังนี้ อภัยทาน คือ การยกโทษให้ คือการไม่ถือความผิดหรือการล่วงเกินกระทบกระทั่งว่าเป็นโทษ อภัยทานนี้เป็นคุณแก่ผู้ให้ ยิ่งกว่าแก่ผู้รับ เช่นเดียวกับทานทั้งหลายเหมือนกัน คืออภัยทานหรือการให้อภัยนี้ เมื่อเกิดขึ้นในใจผู้ใด [...]

แก้กรรม คืออะไร และแก้อย่างไรให้ชีวิตเป็นสุข

เมื่อเกิดทุกข์ในการดำเนินชีวิต สิ่งหนึ่งที่นิยมทำคือ แก้กรรม อย่างไร จากความเชื่อว่าสิ่งที่เราทำไม่ดีในอดีตหรือในอดีตชาติ ทำให้กรรมหรือกรรมไม่ดีส่งผลจากกรรมนั้น และเกี่ยวข้องกับเจ้ากรรมนายเวร จึงแสวงหาการแก้กรรม หรือ การตัดกรรม เพื่อให้ทุกข์นั้นหายไปหรือบรรเทาจากผลที่ได้รับ แก้กรรม คืออะไร การแก้กรรม คือ [...]

แก้กรรม คืออะไร แก้กรรมด้วยตนเองทำอย่างไร

แก้กรรม คืออะไร ทำอย่างไร หรือ แก้ไขกรรมได้อย่างไร หลายท่านที่กำลังเผชิญกับความลำบาก ต่าง ๆ กับการดำเนินชีวิต หรือ ทุกข์ทนกับโรคภัยไข้เจ็บ ตามความเชื่อทางศาสนา เชื่อว่ามาจากการทำกรรมไม่ดีในอดีต และได้รับผลจากเจ้ากรรมนายเวร ดังนั้น [...]

บุญกิริยาวัตถุ 10 ประการ หลักการทำบุญเพื่อนำพาชีวิตมีความสุข

การทำบุญตามหลักพระพุทธเจ้าได้ทรงสอนไว้คือ บุญกิริยาวัตถุ 10 อย่าง ซึ่งจะเห็นได้ว่าไม่ต้องใช้เงินในการทำบุญถึงเก้าข้อ ดังนั้นการทำบุญสิ่งที่สำคัญคือ เจตนาและศรัทธาในการทำบุญ ผลของอานิสงส์ของการทำบุญนั้นจะส่งผลให้ชีวิตเรามีชีวิตที่ปกติสุข ด้วยศีล สมาธิ และปัญญา ใกล้วันสำคัญทางศาสนา ทำบุญ คืออะไร มีความหมายอย่างไร [...]

การ “ตัดกรรม การตัดเวร” คืออะไร?

ตัดกรรม หลายท่านคงสงสัยว่า ตัดอย่างไร เพื่อจะได้พ้นทุกข์ หรือ ไม่เจอกับสิ่งที่ไม่ดี และ ตัดกรรมมีวิธีอะไรบ้าง ต้องไปที่ไหน ทำกับใคร แต่ในทางศาสนาพุทธ พระพุทธเจ้าสอนไว้ว่าใครทำกรรมใดไว้ ย่อมได้รับผลของกรรมนั้นแน่นอนหลีกเลี่ยงไม่ได้ กรรมใดใครก่อไว้แล้วในเมื่อใจเป็นผู้จงใจทำลงไปแล้วเป็นกรรมอันเป็นบาป ภายหลังจึงมานึกได้และไม่ต้องการผลของบาป [...]

เจ้ากรรมนายเวร คืออะไร ไขความเชื่อ ทำไมต้องขออโหสิกรรม

เจ้ากรรมนายเวร คำนี้เราจะได้ยินบ่อยๆ ตามรายการทีวีเกี่ยวกับการแก้กรรม หรือ ตัดกรรม หลายคนยังสงสัยว่าเจ้ากรรมนายเวรคืออะไรและทำไมถึงมีผลกับเรา ที่สำคัญคือทำอย่างไรที่จะทำให้เจ้ากรรมนายเวรหายไปหรืออโหสิกรรมเพื่อที่จะไม่มีเวรกรรมต่อกัน เพื่อให้เลิกแล้วต่อกัน เจ้ากรรมนายเวร คืออะไร  เจ้ากรรมนายเวรหมายถึง ผู้ที่มีกรรม มีเวร กับเรามาตั้งแต่ชาติก่อน ทั้งที่ทำดีหรือทำไม่ดีต่อกัน [...]

บทสวดมนต์ บทสวดก่อนนอน บทแผ่เมตตาและอานิสงส์การสวด

สวดมนต์ หลายท่านได้ทำตอนก่อนเข้านอน หรือ หลังตื่นนอนตอนเช้า เพราะการสวดมนต์มีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างสมาธิให้จิตใจมีที่ยึดมั่นในความดี ยึดมั่นใน พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์  อย่างมีสติธรรม ในการสร้างชำระจิตใจ ซึ่งจิตในแต่ละวันของเรานั้นจะรับความรู้สึกผ่านเข้ามาหลายเรื่องมากมาย ไม่ว่าจะเป็นความโกรธ ความโลภ ความหลง [...]

ถวายผ้าไตรจีวร แก้กรรม อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรเริ่มต้นปีใหม่ให้ชีวิตปัง

ตลอดปีที่ผ่านมาหลายท่านคงผ่านอุปสรรคมากมาย ทั้งการทำงาน การเงิน และ ครอบครัว จากความเชื่อเกี่ยวกับเจ้ากรรมนายเวรที่เราได้ก่อไว้ทั้งไม่ตั้งใจและตั้งใจ หรือ ในอดีตที่ผ่านมา สิ่งที่จะช่วยให้บรรเทากรรมตามหลักศาสนาคือ เร่ิมต้นจาก อโหสิกรรม ไม่จองเวรซึ่งกันและกัน แล้วทำบุญระลึกถึงด้วยการกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวร และ ผู้ล่วงลับในครอบครัว  [...]

การขออโหสิกรรม เพื่อขอขมาเจ้ากรรมนายเวร ลดกรรมได้จริงหรือไม่

 การขออโหสิกรรม นั้นเป็นผลสะท้อนทางจิตใจที่ต้องการให้ผู้ล่วงลับไปแล้วนั้นได้รับรู้ถึงจิตใจที่ไม่ต้องการผูกพยาบาทซึ่งกันและกัน นับได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการให้อภัยทานซึ่งนับได้ว่าเป็นทานอันยิ่งใหญ่ เพื่อให้กรรมที่ได้ทำไว้ลดความผูกพยาบาท จึงมักจะเร่ิมจากการขออโหสิกรรมซึ่งกันและกัน และลำดับต่อมาได้แก่ การเข้าสู่การปฏิบัติ ตามหลัก ศีล สมาธิ และปัญญา หรือองค์มรรคแปด โดยมีหลักอิทธิบาทสี่ เป็นกำลังใจ เพื่อนำพาไปสู่หนทางของนิพพาน [...]


Pages found