การอโหสิกรรม ตามหลักพระพุทธศาสนา มีความเชื่อว่าอย่างไร

การอโหสิกรรม

การอโหสิกรรม คือ กรรมที่เลิกแล้วต่อกัน ไม่ส่งผลแก่ผู้กระทำกรรมในภพชาติต่อๆ ไปการขออโหสิกรรม คือ การขอโทษในสิ่งที่ตนทำผิดต่อผู้อื่นด้วยใจจริง การให้อโหสิกรรม คือ การให้อภัยต่อความผิดพลาดพลั้งที่ผู้อื่นกระทำต่อตน

การอโหสิกรรม ตามหลักพระพุทธศาสนา เชื่อว่าอย่างไร

กรรมเบาบาง อยู่ร่วมกันอย่างราบรื่น สำเร็จในชีวิตนี้ และส่งผลชีวิตหน้า 

บุคคลที่ทำกรรมดีหรือกรรมชั่วโดยมีเจตนาในการทำกรรมนั้น จะต้องได้รับผลกรรมตามสมควรแก่การกระทำของตน คนที่ทำร้ายผู้อื่นคนที่คดโกงหรือฉ้อราษฎร์บังหลวงก็จะได้รับผลกรรมนั้น หรือแม้ไม่ได้รับกรรมในชาตินี้ กรรมก็จะติดตามไปส่งผลในชาติหน้า

แต่กรรมที่ทำไว้นั้นถ้าเป็นกรรมเบาอาจจะไม่ส่งผลก็ได้หากทำให้กรรมนั้นเป็นอโหสิกรรม
นั่นคือ ในฐานะที่ชาวพุทธ เมื่อได้ประพฤติล่วงเกินผู้อื่น ก็ควรขอให้ผู้นั้นยกโทษให้ และในทำนองเดียวกันหากมีผู้มาขออโหสิกรรมจากเรา ก็ควรยกโทษให้ ไม่อาฆาต พยาบาท จองเวรกัน เมื่อปฏิบัติได้เช่นนี้ก็จะก่อให้เกิดความรักใคร่กัน และอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข

พระพุทธเจ้าสอนไว้ว่าใครทำกรรมใดไว้ ย่อมได้รับผลของกรรมนั้นแน่นอนหลีกเลี่ยงไม่ได้ กรรมใดใครก่อไว้แล้วในเมื่อใจเป็นผู้จงใจทำลงไปแล้วเป็นกรรมอันเป็นบาป ภายหลังจึงมานึกได้และไม่ต้องการผลของบาป มันก็หลีกเลี่ยงปฏิเสธไม่ได้เพราะใจเป็นผู้สั่งให้กาย วาจา ทำลงไป พูดลงไป

 

วิธี การอโหสิกรรม 

1) ด้วยการอโหสิร่วมกัน ต่างฝ่ายต่างเอ่ยให้อีกฝ่ายรับรู้ด้วยใจ 

ยิ่งทั้งสองฝ่าย มีความหนักแน่น จิตใจคิดอโหสิอย่างบริสุทธิ์ใจเท่าไหร่ ก็ยิ่งขาดจากเวรได้เด็ดขาดเท่านั้น

2) ด้วยการอาศัยสัจจวาจาในการทำบุญร่วมกัน 

คือ เมื่อทำบุญใหญ่ร่วมกันแล้วอ้างบุญใหญ่ที่ทำร่วมกันว่า ทำด้วยใจมีไมตรีต่อกัน ขอให้อานิสงส์ จงช่วยล้างเวรภัยระหว่างกัน หากกำลังบุญนั้นถึงพร้อม (เช่น ถวายสังฆทานกับพระอริยสงฆ์) ก็จะทำให้เกิดความอบอุ่น เบิกบานใจร่วมกัน โดยผ่านพ้นแรงอาฆาตเก่า ๆ ได้ จะรู้สึกกันเดี๋ยวนั้นว่า หมดภัยหมดเวรต่อกันแล้ว

3) ด้วยขอโทษ และมีการยกโทษให้จากใจจริง

เมื่อเกิดการประพฤติล่วงเกินผู้อื่นด้วยกาย วาจา หรือใจ แล้วไปขอให้ผู้ที่เราประพฤติล่วงเกินยกโทษให้ เมื่อท่านยกโทษให้แล้วก็ถือว่ากรรมนั้นเป็นอโหสิกรรม ไม่ให้ผลอีกต่อไปทั้งในชาตินี้และชาติหน้า

อ่านเพิ่มเติม

การขออโหสิกรรมคืออะไร และมีขั้นตอนอย่างไร ?

หลังจาก การอโหสิกรรม ด้วยความตั้งใจ สิ่งที่ควรทำต่อมาคือ การทำบุญอุทิศ

  •  ถวายสังฆทาน การถวายสังฆทานมีผลมากมีอานิสงส์มาก ผลบุญกุศลจะทำให้เจ้ากรรมนายเวรพ้นจากความทุกข์ต่างๆ
  • การถวายผ้าไตรจีวรเป็นอีกบุญกุศลอานิสงส์ยิ่งใหญ่ การถวายผ้าไตรจีวรนั้นมีอานิสงส์ทำให้เจ้ากรรมนายเวรคนจากความทุกข์ทั้งปวง
  • การถวายพระพุทธรูป เปรียบเสมือนตัวแทนพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องสักการะบูชาดังนั้นบุญการถวายพระพุทธรูปจึงให้ผลมากมีอานิสงส์มากเช่นกัน
  • การไถ่ชีวิตโคกระบือหรือการปล่อยชีวิตสัตว์เหมือนให้ชีวิตสัตว์ให้เขาได้มีอายุยืนต่อไป รอดพ้นจากความตาย มีอานิสงส์มากเป็นบุญอันยิ่งใหญ่ มีผลทำให้เจ้ากรรมนายเวรหรือโรคภัยไข้เจ็บบางอย่างค่อยๆหมดไป https://www.sanook.com/horoscope/249699/

 

แนะนำ ผ้าไตรอาศัย ผ้ามัสลิน สีแก่นขนุน (9 ขัณฑ์) สำหรับทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่เจ้ากรรมนายเวรเพื่อขออโหสิกรรม

ผ้าไตรมัสลิน

ผ้าไตรอาศัย ผ้ามัสลิน สีแก่นขนุน (9 ขัณฑ์) คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

สีแก่นขนุน 9 ขัณฑ์ สามารถถวายทำบุญสายพระป่ากรรมฐานได้ทุกวัด หรือ พระสงฆ์ธรรมยุติ

เช่น วัดอโศการาม วัดป่าดาราภิรมย์ วัดป่ามณีกาญจน์ วัดป่าบ้านตาด วัดแถบอิสาน เป็นต้น