อิทธิบาท 4 คืออะไร หลักธรรมแห่งชีวิตประจำวัน

อิทธิบาท 4

หลักธรรมที่สำคัญสำหรับในชีวิตประจำวัน หรือ ผู้ที่มีความมุ่งมั่นปราถนาจะกระทำความเพียรใด ๆ ให้สำเร็จ นั้นคือ อิทธิบาท 4 สามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งหลักธรรมนี้ มุ่งไปสู่ความเพียรทำสิ่งใดที่มุ่งมั่นปราถนาให้สำเร็จอย่างมีเหตุมีผล ด้วยปัญญา

อิทธิบาท 4 คืออะไร

ป็นหลักธรรมที่ประกอบด้วยหลักคุณธรรม 4 ประการ ได้แก่

  1. ฉันทะ หมายถึง ความรัก พอใจในสิ่งที่มีอยู่หรือสิ่งที่ทำ
  2. วิริยะ หมายถึง ความพากเพียรและความขยันอย่างต่อเนื่อง
  3. จิตตะ หมายถึง ความเอาใจใส่ มุ่งมั่น และรับผิดชอบสิ่งนั้นๆ
  4. วิมังสา หมายถึง ความตระหนักไตร่ตรองถึงเหตุและผลด้วยปัญญา

ขอบคุณเพจ https://www.thairath.co.th/lifestyle/life/2723367

 

บทความแนะนำ โพชฌงค์ 7 ธรรมะแห่งการตรัสรู้คืออะไรและมีอะไรบ้าง

บทความแนะนำ พละ 5 คืออะไร หลักธรรมกำจัดนิวรณ์ แห่งการรู้แจ้ง

 

อิทธิบาท 4 ใช้อย่างไร

เมื่อเราตั้งใจที่จะปฏบัติธรรมในการนั่งสมาธิเพื่อต้องการให้จิตมีความสงบและต้องการเจริญวิปัสนากรรมฐาน เพื่อเข้าสู่ความสงบของจิต

ฉันทะ คือ ความพึ่งพอในใจสิ่งที่จะปฏิบัตินั้นมีจุดมุ่งหมายอันมีคุณธรรม มีความตั้งใจที่จะทำสมาธิให้แน่วแน่เพื่อเข้าถึงความสงบ จึงตั้งใจว่าจะมีนั่งสมาธิหรือกำหนดรู้ฝึกสมาธิ

วิริยะ คือ ความเพียร ไม่ท้อถอยในการงานและความมุ่งมั่นนั้นโดยมีหลักใจคือความเพียร ขยัน นั่งสมาธิ แม้จะนั่งแล้วเกิดความเมื่อยล้า ไม่เห็นอะไร จะรู้สึกเบื่อ หรือเสียเวลา นั้นเกิดจาก ถินมิทธะ(ความหดหู่ ซึ่งซึม(นิวรณ์)

จิตตะ  คือ การเอาใจใส่ในการปฏิบัติ ว่าเกิดอะไรหาทางแก้ไขปัญญาอย่างไม่ท้อถอยด้วยจิตใจที่มุ่งมั่น เอาใจใส่ในการปฏิบัติ

วิมังสา คือ การหาเหตุผลที่ไม่งมงาย พิสูจน์ได้ ตระหนักถึงเหตุผลที่เกิดนำไปสู่หนทางแก้ไขนั้นเพื่อให้ฉันทะนั้นยังมุ่งมั่นในสิ่งที่ตั้งใจ และเหตุผลเหล่านั้นต้องมีปัญญาในการนำมาประกอบกับการปฏิบัติ