อานิสงส์แห่งการให้ อภัยทาน มีอะไรบ้าง ?

อภัยทาน ให้ทาน ทำทาน

คำว่า “อภัยทาน” ประกอบขึ้นจากคำสามคำ กล่าวคือ “อ+ภย+ทาน” แปลว่า “การให้ความไม่กลัว” หรือ “การให้ความไม่มีภัย หรือให้ความปลอดภัย” ซึ่งหมายถึง การอดโทษ หรือการยกโทษให้แก่กัน ไม่ถือโทษโกรธพยาบาทอาฆาตจองเวรต่อกันอีกต่อไป การให้ในลักษณะนี้เป็นการสร้างบรรยากาศของสมานฉันท์ให้เกิดขึ้น โดยการที่บุคคล หรือกลุ่มบุคคลได้แสดงให้บุคคลอื่น หรือกลุ่มบุคคลอื่นไม่มีความเกรงกลัว ขลาดกลัว หรือหวาดระแวงต่อการคิด พูด และการกระทำของเรา อันเป็นการเปิดพื้นที่ให้จิตของเราได้มีโอกาสให้อภัยในสิ่งที่คนอื่นทำไม่ดีกับเรา หรือขออภัยต่อบุคคลอื่นในสิ่งที่เราได้ล่วงละเมิดในวิถีทางที่ไม่เหมาะสมอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งนำไปสู่การไม่จองเวร หรือพยาบาทซึ่งกันและกัน

อภัยทาน ให้ทาน ทำทาน คือ การสละอารมณ์โกรธเป็นทาน ให้อภัย ให้ทาน ทำทาน ไม่จองเวร สละอารมณ์โกรธพยาบาทให้ขาดออกจากใจ เป็นการเจริญเมตตาพรหมวิหาร

อานิสงส์แห่ง อภัยทาน ให้ทาน ทำทาน นั้นเรียกได้ว่าสูงที่สุดในพระพุทธศาสนา แม้จะได้ทำอามิสทานคือ การให้ทานวัตถุไม่ว่าจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต อย่างมากก็ได้เพียงสวรรค์สมบัติ หรือ ความสุขที่เป็นทางกามารมณ์ หรือได้ไปเกิดในภพภูมิที่เป็นสุขอย่างในสวรรค์เท่านั้น


แต่การให้อภัยทาน ให้ทาน ทำทาน นั้นถือเป็นการให้ ระดับโลกุตตระ ซึ่งเป็นการละซึ่งพยาบาท ละกิเลสโทสะได้ จะมีผลหลายประการตั้งแต่รูปร่างหน้าตาผิวพรรณภายนอกจะสดใสอิ่มเอิบมีความสุขในใจ 

ผลทางจิตก็จะส่งผลให้กลายเป็นผู้ทรงญาณ มีปัญญา ชีวิตมีความสุขไม่ทุกข์ร้อนในเรื่องใดได้ง่าย ผลในทางสวรรค์สมบัติขั้นสูงของอภัยทาน ให้ทาน ทำทาน นี้ ก็จะส่งผลให้ไปเกิดเป็นชั้นพรหมเป็นอย่างต่ำ เพราะว่าได้มีการบำเพ็ญพรหมวิหารธรรมมาดีแล้ว และมีความสุขยาวนานเมื่อกลับมาเกิดใหม่ก็จะได้เป็นมนุษย์และเข้าถึงกระแสนิพพานได้ง่ายและเร็ว