สวดมนต์ วันพระ อิ่มบุญเป็นสุขเพิ่มพลังบุญ

สวดมนต์ วันพระ

สวดมนต์ วันพระ  ส่งผลทางจิตใจและมีพลังบุญเป็นอย่างมาก ที่นำพาจิตใจไปสู่ความสงบ และนับว่าเป็นสมาธิอย่างหนึ่งมีอานิสง์ที่มากนำพาชีวิตเป็นสุข เป็นที่รักของเหล่าเทวดาปกป้อง

วันพระ คือวันอะไร 

วันพระ คือวันของพุทธศาสนิกชนเพื่อปฏิบัติกิจกรรมทำบุญตามความเชื่อทางศาสนา ไปวัด ทำบุญ นำอาหารคาวหวาน ถวายพระ และถือศีลที่วัด ,ฟังธรรม ,เข้าวัดเพื่อทำบุญ ,ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ และ สวดมนต์ วันพระ

เดือนหนึ่งจะตรงกันดังนี้

  • วันขึ้น 8 ค่ำ
  • วันขึ้น 15 ค่ำ (วันเพ็ญ)
  • วันแรม 8 ค่ำ
  • วันแรม 15 ค่ำ

 

รวมบท สวดมนต์ วันพระ

บทสวดบูชาพระในบ้าน

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

บทกราบพระรัตนตรัย

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ)
สฺวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมัง นะมัสสามิ ฯ (กราบ)
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ ฯ (กราบ)

คำแปล
พระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิง ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
ข้าพเจ้าขออภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน (กราบ)
พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสไว้ดีแล้ว ข้าพเจ้าขอนมัสการพระธรรม (กราบ)
พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ปฏิบัติดีแล้ว ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์ (กราบ)

คำถวายดอกไม้ธูปเทียน

อิมานิ มะยัง ภันเต ทีปะธูปะปุปผะวะรานิ ระตะนัตตะยัสเสวะ
อะภิปูเชมะ อัมหากง ระตะนัตตะยัสสะ ปูชา ทีฆะรัตตัง หิตะสุขาวะหา
โหตุ อาสะวักขะยัปปัตติยา
อะหัง พุทธัญจะ ธัมมัญจะ สังฆัญจะ อิเมหิ สักกาเรหิ สักกัจจัง อะภิปูชะยามิ

คำแปล
ข้าแต่พระคุณเจ้าทั้งหลายผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาธูปเทียน
และดอกไม้อันประเสริฐเหล่านี้ แก่พระรัตนตรัย กิริยาที่บูชาแก่พระรัตนตรัยนี้
จงเป็นผลนำมาซึ่งประโยชน์และความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ้นกาลนาน
จงเป็นไปเพื่อให้ถึงซึ่งพระนิพพาน เป็นที่สิ้นไปแห่งอาสวะกิเลส เทอญ ฯ

คําถวายผลไม้ต่าง ๆ

อิมานิ มะยัง ภันเต นานาผะลานิ สะปะริวารานิ
ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ
อิมานิ นานาผะลานิ สะปะริวารานิ ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ

คําแปล
ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายซึ่งผลไม้ต่าง ๆ ทั้งหลาย
พร้อมด้วยบริวารเหล่านี้ แด่พระภิกษุสงฆ์ ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ
ซึ่งผลไม้ต่าง ๆ ทั้งหลาย สิ้นกาลนาน เทอญ.

 

คําสวดลาของไหว้

ตั้งนะโม 3 จบ และกล่าวคำบูชาว่า “เสสัง มังคะลายาจานิ


บทสวดมนต์ไหว้พระ หรือ สวดมนต์ วันพระ ช่วยให้มีสติ สมาธิ เสริมจิตให้เข้มแข็ง ทำจิตให้สงบในวันพระ ขึ้นชื่อว่าการสวดมนต์นั้น ไม่ว่าจะสวดเป็นประจำก่อนนอนทุกวัน หรือสวดมนต์เช้า วันไหน เวลาใด ก็เป็นการดี เป็นการเพิ่มพลังด้านบวกแก่ตนเอง และสามารถแผ่ให้สรรพสัตว์ทั้งมนุษย์และอมนุษย์ได้ เทพเทวดาก็ได้รับบุญกุศลด้วยเช่นเดียวกัน ทั้งสามารถลดลัดตัดกรรมแก่เจ้ากรรมนายเวร เป็นอโหสิกรรม ไม่ผูกพันผูกเวรกันต่อไป การสวดมนต์เป็นภาวนามัย เป็นบุญที่สำคัญอย่างยิ่ง หรือ บุญกิริยาวัตถุ คือ บุญเกิดจากการเจริญภาวนา

 

เครดิตเพจ

 

 

แนะนำอ่านเพิ่มเติม