สวดมนต์ข้ามปี 2567 ต้อนรับเสริมดวงปีมังกรทอง(ปีมะโรง) พร้อมพิกัด

สวดมนต์ข้ามปี

สวดมนต์ข้ามปี กิจกรรมดี ๆ ส่งท้ายปีเก่า 2566 เข้าสู่ ปี 2567 หรือ ปีมะโรง (ปีมังกรทอง) อีกหนึ่งกิจกรรมเป็นที่นิยมสำหรับการเสริมดวงสิริมงคลแก่ชีวิต คือ สวดมนต์ข้ามปี เสริมสร้างจิตใจให้ผ่องใสและเบิกบานจากการสวดมนต์ ขอพร ให้กับตัวเอง ในวันส่งท้ายปีใหม่  หลายวัดในหลายๆ ที่โดยเฉพาะวัดดัง ๆ ในกรุงเทพ ได้จัดการสวดมนต์ข้ามปี

Table of Contents

บทสวดมนต์ข้ามปี มีดังนี้

บทที่ 1 คำกล่าวบูชาพระรัตนตรัย

อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง อะภิปูชะยามิ
อิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง อะภิปูชะยามิ
อิมินา สักกาเรนะ สังฆัง อะภิปูชะยามิ

บทที่ 2 บทกราบพระรัตนตรัย

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ)
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ)
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ)

บทที่ 3 นมัสการพระพุทธเจ้า

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (3จบ)

บทที่ 4 สมาทานศีล 5

ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

บทที่ 5 บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย 

บทพระพุทธคุณ
อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ
วิชา จะระณะ สัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู
อนุตตะโร ปุริสะธัมมะสาระถิ สัตถา
เทวมนุสสานัง พุทโธภะคะวาติ

บทพระธรรมคุณ
สวากขาโต ภะคะวะตาธัมโม
สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก
โอปะนะยิโก ปัจจัตตังเวทิตัพโพ วิญญูหิติ

บทพระสังฆคุณ
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ยะทิทังจัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเนยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ

บทที่ 6 บทมงคลสูตร(ป้องกันอันตราย เพิ่มสิริมงคลรับปีใหม่)

เอวัมเม สุตัง ฯ
เอกัง สะมะยัง ภะคะวา สาวัตถิยัง วิหะระติ เชตะวะเน
อะนาถะปิณฑิกัสสะ อาราเม อะถะโข อัญญะตะรา เทวะตา
อะภิกกันตายะ รัตติยา อภิกกันตะวัณณา
เกวะละกัปปัง เชตะวะนัง โอภาเสตะวา
เยนะ ภะคะวา เตนุปะสังกะมิ
อุปะสังกะมิตะวา ภะคะวันตัง อภิวาเทตะวา
เอกะมันตัง อัฏฐาสิ เอกะมันตัง ฐิตา โข สา เทวะตา
ภะคะวันตัง คาถายะ อัชฌะภาสิ
พะหู เทวา มะนุสสา จะ มัคะลานิ อะจินตะยุง
อากังขะมานา โสตถานัง พรูหิ มังคะละมุตตะมัง
อะเสวะนา จะ พาลานัง ปัณฑิตานัญจะ เสวะนา
ปูชา จะ ปูชะนียานัง เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ
ปะฏิรูปะเทสะวาโส จะ ปุพเพ จะ กะตะปุญญะตา
อัตตะสัมมาปะณิธิ จะ เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ
พาหุสัจจัญจะ สิปปัญจะ วินะโย จะ สุสิกขิโต
สุภาสิตา จะ ยา วาจา เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ
มาตาปิตุอุปัฏฐานัง ปุตตะทารัสสะ สังคะโห
อะนากุลา จะ กัมมันตา เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ
ทานัญจะ ธัมมะจะริยา จะ ญาตะกานัญจะ สังคะโห
อะนะวัชชานิ กัมมานิ เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ
อาระตี วิระตี ปาปา มัชชะปานา จะ สัญญะโม
อัปปะมาโท จะ ธัมเมสุ เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ
คาระโว จะ นิวาโต จะ สันตุฏฐี จะ กะตัญญุตา
กาเลนะ ธัมมัสสะวะนัง เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ
ขันตี จะ โสวะจัสสะตา สะมะณานัญจะ ทัสสะนัง
กาเลนะ ธัมมะสากัจฉา เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ
ตะโป จะ พรัหมะจะริยัญจะ อะริยะสัจจานะ ทัสสะนัง

นิพพานะสัจฉิกิริยา จะ เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ
ผุฏฐัสสะ โลกะธัมเมหิ จิตตัง ยัสสะ นะ กัมปะติ
อะโสกัง วิระชัง เขมัง เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ
เอตาทิสานิ กัตวานะ สัพพัตถะมะปะราชิตา
สัพพัตถะ โสตถิง คัจฉันติ ตันเตสัง มังคะละมุตตะมันติฯ

บทที่ 7 บทโพชฌังคปริตร (หายจากโรคภัย สุขภาพดีรับปีใหม่)

โพชฌังโค สะติสังขาโต ธัมมานัง วิจะโย ตะถา
วิริยัมปีติปัสสัทธิ โพชฌังคา จะ ตะถาปะเร
สะมาธุเปกขะโพชฌังคา สัตเต เต สัพพะทัสสินา
มุนินา สัมมะทักขาตา ภาวิตกา พะหุลีกะตา
สังวัตตันติ อะภิญญายะ นิพพานายะ จะ โพธิยา
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต สัพพะทาฯ
เอกัสะมิง สะมะเย นาโถ โมคคัลลานัญจะ กัสสะปัง
คิลาเน ทุกขิเต ทิสะวา โพชฌังเค สัตตะ เทสะยิ
เต จะ ตัง อะภินันทิตะวา โรคา มุจจิงสุ ตังขะเณ
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต โหตุ สัพพะทาฯ
เอะทา ธัมมะราชาปิ เคลัญเญนาภิปีฬิโต
จุนทัตเถเรนะ ตัญเญนะ ภะนาเปตะวานะ สาทะรัง
สัมโมทิตะวา จะ อาพาธา ตัมหา วุฏฐาสิ ฐานะโส
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต โหนตุ สัพพะทาฯ
ปะหีนา เต จะ อาพาธา ติณณันนัมปิ มะเหสินัง
มัคคาหะตะกิเลสาวะ ปัตตานุปปัตติธัมมะตัง
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต โหตุ สัพพะทาฯ

บทที่ 8 บทพุทธชัยมงคลคาถา (ชนะอุปสรรคทั้งปวง พบความสำเร็จในปีใหม่)

พาหุง สะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง ครีเมขะลัง อุทิตะโฆระสะเสนะมารัง
ทานาทิธัมมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯ
มาราติเรกะมะภิยุชฌิตะสัพพะรัตติง โฆรัมปะนาฬะวะกะมักขะมะถัทธะยักขัง
ขันตีสุทันตะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯ
นาฬาคิริง คะชะวะรัง อะติมัตตะภูตัง ทาวัคคิจักกะมะสะนีวะ สุทารุณันตัง
เมตตัมพุเสกะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯ
อุกขิตตะขัคคะมะติหัตถะสุทารุณันตัง ธาวันติโยชะนะปะถังคุลิมาละวันตัง
อิทธีภิสังขะตะมะโน ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯ
กัตตะวานะ กัฏฐะมุทะรัง อิวะ คัพภินียา จิญจายะ ทุฏฐะวะจะนัง ชะนะกายะมัชเฌ
สันเตนะ โสมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯ
สัจจัง วิหายะ มะติสัจจะกะวาทะเกตุง วาทาภิโรปิตะมะนัง อะติอันธะภูตัง
ปัญญาปะทีปะชะลิโต ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯ
นันโทปะนันทะภุชะคัง วิพุธัง มะหิทธิง ปุตเตนะ เถระภุชะเคนะ ทะมาปะยันโต
อิทธูปะเทสะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯ
ทุคคาหะทิฏฐิภุชะเคนะ สุทัฏฐะหัตถัง พรัหมังวิสุทธิชุติมิทธิพะกาภิธานัง
ญาณาคะเทนะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯ
เอตาปิ พุทธะชะยะมังคะละอัฏฐะคาถา โย วาจะโน ทินะทิเน สะระเต มะตันที
หิตวานะเนกะวิวิธานิ จุปัททะวานิ โมกขัง สุขัง อะธิคะเมยยะ นะโร สะปัญโญฯ

บทที่ 9 บทแผ่เมตตา

แผ่เมตตาให้แก่ตัวเราเอง
อะหัง สุขิโต โหมิ (ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข)
อะหัง นิททุกโข โหมิ (ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์)
อะหัง อะเวโร โหมิ (ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวร)
อะหัง อัพยาปัชโฌ โหมิ (ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวง)
สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ (ขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจ รักษากายวาจาใจให้พันจากความทุกข์ภัยทั้งปวงเถิด)

บทแผ่เมตตาทั่วไป
สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น
อะเวราโหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
อัพยาปัชฌาโหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
อะนีฆาโหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ จงมีแต่ความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้น เถิดฯ

กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล
อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตา ปิตะโร
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่มารดาบิดาของข้าพเจ้า ขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้า จงมีความสุข

อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า จงมีความสุข

อิทัง เม คุรูปัชฌายาจะริยานังโหตุ สุขิตา โหนตุ คุรูปัชฌายาจะริยา
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า ขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า จงมีความสุข

อิทัง สัพพะ เทวะตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวง จงมีความสุข

อิทัง สัพพะ เปตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เปตา
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่เปรตทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวง จงมีความสุข

อิทัง สัพพะ เวรีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เวรี
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวง จงมีความสุข

อิทัง สัพพะ สัตตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ สัตตา
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง จงมีความสุข

ขอบคุณข้อมูลจากเพจ https://www.sanook.com/horoscope/55917/

พิกัด สวดมนต์ข้ามปี ในพื้นที่กรุงเทพ ระหว่างวันที่ 31 ธ.ค.2566 ถึงวันที่ 1 ม.ค.2567

 • วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร

  วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร (สนามหลวง) ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เสริมบุญบารมีส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับศักราชใหม่ 2567 หรือร่วมสวดมนต์ผ่านระบบออนไลน์ โดยผู้ร่วมสวดมนต์ข้ามปีที่วัดมหาธาตุฯ สามารถรับพระสมเด็จอรหังเป็นที่ระลึกบูชา (สงวนสิทธิ์สำหรับผู้มาลงทะเบียนเท่านั้น)

  พร้อมกันนี้ยังสามารถร่วมงานสมโภชพระอารามหลวง 338 ปี วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ได้ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2566-2 มกราคม 2567 เวลา 08.30-22.00 น.

  สำหรับการสวดมนต์ข้ามปี เริ่มในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 19.00 น.เป็นต้นไป โดยรับชมการถ่ายทอดสดได้ผ่านทาง Facebook Live : งานสมโภชพระอารามหลวง ๓๓๘ ปี วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ มาสั่งสมเสบียงบุญ เกื้อหนุนพระศาสนา โดยการร่วมบูรณปฏิสังขรณ์ ปรับภูมิทัศน์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ให้งามสง่าสืบไป

  • จอดรถที่ลานจอดรถสนามหลวง มีรถรับส่งฟรี

  วัดอรุณราชวราราม

  วัดอรุณราชวราราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับศักราชใหม่ 2567 ในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เวลา 21.00 น.เป็นต้นไป

  พร้อมทำบุญตักบาตรพระภิกษุ สามเณร 121 รูป รอบพระพุทธปรางค์ ในวันที่ 1 มกราคม 2567 เวลา 07.30 น. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์

  วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์)

  สำหรับวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม หรือวัดโพธิ์ จัดพิธีสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคล ต้อนรับปีใหม่ 2567 วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป โดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊กวัดโพธิ์ ท่าเตียน Wat Pho

  วัดสระเกศ

  วัดสระเกศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ขอเชิญร่วมกิจกรรม พิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์ เสริมสิริมงคลแก่ชีวิต ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2567 วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ผู้มาร่วมงานสามารถรับน้ำพระพุทธมนต์ ผ้ายันต์แดงห่มองค์พระเจดีย์ และปฏิทินปีใหม่ โดยมีกำหนดการ ดังนี้

  • 19.30 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” พระสงฆ์ 19 รูป
  • 21.00 น. ทำวัตรค่ำ ณ พระอุโบสถ
  • 21.30 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์นั่งอธิษฐานจิต โดยพระมหาเถระวัดสระเกศ
  • 23.00 น. กล่าวสัมโมทนียกถา ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ โดยพระเดชพระคุณพระธรรมโพธิมงคล เจ้าอาวาสวัดสระเกศ เจ้าคณะภาค 2
  • 23.30 น. การเจริญจิตภาวนา แผ่เมตตา
  • 00.00 น. พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา 9 จบ ลั่นฆ้องระฆังมงคลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พระเดชพระคุณพระธรรมโพธิมงคล ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ พระสงฆ์อนุโมทนาคาถา (ให้พร)

  วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

  วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต ขอเชิญร่วมสวดมนต์ข้ามปี “วิถีใหม่ วิถีไทย วิถีธรรม พุทธศักราช 2567” วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป โดยมีกำหนดการ ดังนี้

  วันที่ 31 ธันวาคม 2566

  • เวลา 18.00 น. พุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี
  • เวลา 18.30 น. คณะสงฆ์วัดเบญจมบพิตรฯ พุทธศาสนิกชน สวดมนต์-ทำวัตรเย็น
  • เวลา 20.30 น. พิธีบูชานพเคราะห์ เสริมดวงชะตา และพิธีสืบชะตาเสริมบารมี ทำความดีรับปีใหม่
  • เวลา 23.30 น. คณะสงฆ์วัดเบญจมบพิตรฯ เจริญพระพุทธมนต์
  • เวลา 23.59 น. คณะสงฆ์วัดเบญจมบพิตรฯ เจริญชยมงคลคาถา, ประพรมน้ำพระพุทธมนต์, ตีกลอง ลั่นฆ้องชัย รับศักราชใหม่ 2567, พระเดชพระคุณพระธรรมวชิราธิบดี เจ้าอาวาสกล่าวโอวาทธรรมศักราชใหม่

  วันที่ 1 มกราคม 2567

  • เวลา 06.00 น. คณะสงฆ์และสาธุชน พร้อมกัน ณ พระอุโบสถ สวดมนต์ ทำวัตรเช้า รับอรุณศักราชใหม่ 567 และสาธุชนร่วมกันทำบุญตักบาตรต้อนรับศักราชใหม่

  วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร

  วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร ขอเชิญชวนสวดมนต์ข้ามปี เสริมศิริมงคล ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เริ่มตั้งแต่เวลา 20.30 น. เป็นต้นไป และรับประพรมน้ำพุทธมนต์ เวลา 00.00 น.

  วัดหัวลำโพง

  วัดหัวลำโพง เขตบางรัก วัดดังใจกลางกรุงที่โดดเด่นเรื่องการทำบุญโลงศพ ปีนี้ได้จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ ในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 22.00 น.เป็นต้นไป

  วัดเสมียนนารี

  วัดเสมียนนารี เขตจตุจักร ขอเชิญร่วมสวดมนต์ข้ามปี สิ่งดี ๆ จะเกิดขึ้น ตลอดปี 2567 ในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยมีกำหนดการ ดังนี้

  วันที่ 31 ธันวาคม 2566

  • 21.00 น. พุทธศาสนิกชนเข้าร่วมสวดมนต์ข้ามปี
  • 21.30 น. พระเดชพระคุณ พระเทพวรสิทธาจารย์ เจ้าอาวาสวัดเสมียนนารี พร้อมด้วยคณะสงฆ์ ประจำยังอาสน์สงฆ์รับรอง
  • จุดเทียนบูชาพระพุทธรัตนมุนีศรีศากยวงศ์, จุดเทียนบูชาเทพนักษัตร เสริมดวงชะตา เสริมบารมี, คณะสงฆ์นำพุทธศาสนิกชน เจริญพระพุทธมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
  • 23.59 น. คณะสงฆ์เจริญชยมงคลคาถา ตีกลอง ลั่นฆ้องชัย ลั่นระฆังรับศักราชใหม่ 2567, ถวายสังฆทานรับขวัญปีใหม่, พระเดชพระคุณ พระเทพวรสิทธาจารย์ กล่าวโอวาทธรรมคำพร, กรวดน้ำ รับพร ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ เป็นอันเสร็จสิ้นพิธี

  วันที่ 1 มกราคม 2567

  • 07.00 น. พุทธศาสนิกชน พร้อมกัน รอบพระอุโบสถ ร่วมกันทำบุญตักบาตรต้อนรับวันแรกของปีใหม่
  • 08.00 น. พระเดชพระคุณ พระเทพวรสิทธาจารย์ นำคณะสงฆ์รับบาตร

  สวนโมกข์กรุงเทพ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์กรุงเทพ) ชวนร่วมเทศกาลเจริญสติ สวดมนต์ภาวนาข้ามปี พุทธศักราช 2566 “ปีใหม่ชีวิตใหม่ ปีแห่งการรู้ตัว ดูใจ” วันที่ 31 ธันวาคม 2566-1 มกราคม 2567

  ทั้งนี้ ในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่นี้ สวนโมกข์กรุงเทพ ได้จัดงานตลอดเดือนธันวาคม ทั้งกิจกรรมทำบุญเพื่อเจริญในทานและภาวนา ทั้งศีล สมาธิ ปัญญา และกิจกรรมมากมาย ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2566-1 มกราคม 2567

ขอบคุณจากเพจ https://www.prachachat.net/d-life/news-1467337

อานิสงส์ สวดมนต์ข้ามปี 

๑. ทำให้มีสุขภาพดี การสวดมนต์ด้วยการออกเสียง ช่วยให้ปอดได้ทำงาน เลือดลมเดินสะดวก ร่างกายก็สดชื่นกระปรี้กระเปร่า

๒. คลายความเครียด ในขณะสวดมนต์จิตจะจดจ่อกับบทสวด สมองจะปลอดโปร่ง ไม่คิดในเรื่องที่ทำให้เครียด จึงทำให้อารมณ์ผ่อนคลาย

๓. เกิดศรัทธาเลื่อมใสในพระรัตนตรัย บทสวดมนต์แต่ละบทเป็นการระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย เมื่อสวดมนต์ไปก็เท่ากับว่าได้เพิ่มพูนศรัทธาความเชื่อเลื่อมใสในพระรัตนตรัยให้มั่นคงยิ่งขึ้น

๔. ขันติบารมีย่อมเพิ่มพูน ขณะที่สวดมนต์ต้องใช้ความอดทนอย่างสูงเพื่อเอาชนะความปวดเมื่อยที่เกิดขึ้นกับร่างกาย รวมทั้งอารมณ์ฝ่ายต่ำที่จะเข้ามากระทบจิตใจทำให้เกิดความเกียจคร้าน ดังนั้น ยิ่งสวดบ่อยๆ ความอดทนก็จะเพิ่มมากยิ่งขึ้น

๕. จิตสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิ ขณะที่สวดมนต์จิตจะจดจ่ออยู่กับบทสวดไม่วอกแวกวุ่นวายไปในที่อื่น จึงมีความสงบเกิดสมาธิมั่นคง สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใส งดงาม แม้เพียงระยะเวลาน้อยนิด ก็เป็นบุญกุศลประมาณค่าไม่ได้

๖. เพิ่มพูนบุญบารมี ขณะที่สวดมนต์จิตใจจะสะอาด ปราศจากกิเลสคือความโลภ ความโกรธ ความหลง เป็นต้น จึงเป็นบ่อเกิดแห่งบุญบารมี เมื่อสั่งสมมากเข้าก็จะเป็นทุนสนับสนุนให้บรรลุผลตามที่ต้องการได้

๗. จิตใจอ่อนโยนมีเมตตา การแผ่เมตตาเป็นการมอบความรักความปรารถนาดีให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย เพื่อลดละความเห็นแก่ตัว เป็นอุบายกำจัดความโกรธให้เบาบางลงไป พบแต่ความสุขสงบ

๘. เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต การสวดมนต์เป็นการทำความดีทั้งทางกายคือการสละเวลามาทำ ทางวาจาคือการกล่าวคำสวดที่ถูกต้อง และทางใจคือการตั้งใจทำด้วยความมั่นคง ย่อมเกิดสิริมงคลแก่ผู้สวดภาวนาทุกประการ

๙. เทวดาคุ้มครองรักษา ผู้ที่สวดมนต์เป็นประจำย่อมเป็นที่รักของเทวดา จะทำอะไรก็ตามหรือแม้แต่จะเดินทางไปที่ไหนๆ ก็ปลอดภัยจากอันตราย ประสบความสำเร็จเหมือนมีเทวดาให้พร

๑๐. สติมาปัญญาเกิด การสวดมนต์เป็นการสั่งสมคุณความดี ทำให้มีสติและมีจิตสำนึกที่ดีในการดำเนินชีวิต โดยเฉพาะถ้าสวดพร้อมกับคำแปลก็จะเกิดสติปัญญานำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตได้

๑๑. มีผิวพรรณผ่องใสจิตใจชื่นบาน การสวดมนต์ด้วยการเปล่งเสียงเป็นการกระตุ้นเซลล์ผิวหนัง จะทำให้มีผิวพรรณผ่องใสใจเป็นสุข เพราะขณะที่สวดมนต์จิตจะตั้งมั่นในบุญกุศล ไม่คิดไปในเรื่องอื่นที่ทำให้ใจเศร้าหมอง

๑๒. พิชิตใจผู้คนให้รักใคร่ การสวดมนต์เป็นประจำจะทำให้ศัตรูกลายเป็นมิตร ผู้ที่เป็นมิตรอยู่แล้วก็รักใคร่กลมเกลียวกันมากยิ่งขึ้น แม้คนที่เคยเป็นศัตรูคู่อาฆาตกันก็จะหันกลับมาคืนดีในที่สุด

๑๓. ทำให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตราย การสวดมนต์เป็นประจำ จะทำให้รอดพ้นจากภัยอันตราย ในยามมีภัย ประสบวิบากกรรมร้ายจะมีมาถึงตัว เพราะจะทำให้มีสติอยู่ตลอดเวลา

๑๔. ครอบครัวเป็นสุขสดใส การสวดมนต์เป็นการสร้างความสุข และเกิดความสามัคคีในครอบครัว หากครอบครัวใดที่พ่อบ้านแม่เรือนสวดมนต์และสอนลูกหลานให้สวดมนต์เป็นประจำ จะมีความสงบสุข ไม่มีการทะเลาะเบาะแว้ง ส่งผลให้สังคมมีความสงบสุข

เครดิตข้อมูลจากเพจ https://www.vstarproject.com/vstarproject/page/news.php?nId_blog=577

ทาง ธาราญา ได้รวบรวมบทสวดมนต์สำหรับสวดข้ามปีและพิกัดดี ๆ มาฝากกัน ขอให้การสวดมนต์ส่งปีเก่าข้ามสู่ปีใหม่นี้ พบแต่สิ่งมงคลเข้ามาในชีวิต และมีความสุขปราศจากโรคด้วยเทอญ