ทำบุญ วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาปีนี้ เลือกชุดถวายสังฆทานอย่างไร ธาราญามีข้อแนะนำ

ทำบุญ

วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญของชาวพุทธอีกวันหนึ่งซึ่งอยู่ติดกัน ซึ่งคนไทยนิยมพาครอบครัวออกไป ทำบุญ ถวายเทียน ถวายผ้าไตรจีวร และชุดสังฆทาน เป็นพุทธบูชาที่วัดและอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวร ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว การหาเลือกซื้อชุดสังฆทานและเทียนเข้าพรรษาให้ได้คุณภาพให้ตรงกับความต้องการกับพระสงฆ์ก็เป็นสิ่งสำคัญ เพราะด้วยศรัทธาของผู้ถวายนั้นย่อมส่งผลถึงความตั้งใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันสำคัญทางศาสนา 

วันอาสาฬหบูชาสำคัญอย่างไรกับ ทำบุญ ของชาวพุทธ

ขอขอบคุณความรู้เกี่ยวกับ วันอาสาฬหบูชา จากเว็บ wiki 

วันอาสาฬหบูชา หรือวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมที่ตรัสรู้เป็นครั้งแรก จึงถือได้ว่าวันนี้เป็นวันเริ่มต้นประกาศพระพุทธศาสนาแก่ชาวโลก และด้วยการที่พระพุทธเจ้าทรงสามารถ แสดง เปิดเผย ทำให้แจ้ง แก่ชาวโลก ซึ่งพระธรรมที่ตรัสรู้ได้ จึงถือได้ว่าพระองค์ได้ทรงกลายเป็นสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยสมบูรณ์ คือทรงสำเร็จภารกิจแห่งการเป็นพระพุทธเจ้าผู้เป็น “สัมมาสัมพุทธะ” คือเป็นพระพุทธเจ้าผู้สามารถแสดงสิ่งที่ตรัสรู้ให้ผู้อื่นรู้ตามได้ ซึ่งแตกต่างจาก “พระปัจเจกพุทธเจ้า” ที่แม้จะตรัสรู้เองได้โดยชอบ แต่ทว่าไม่สามารถสอนหรือเปิดเผยให้ผู้อื่นรู้ตามได้ ด้วยเหตุนี้วันอาสาฬหบูชาจึงมีชื่อเรียกว่า “วันพระธรรม” วันอาสาฬหบูชา เป็นวันที่ท่านโกณฑัญญะได้บรรลุธรรมสำเร็จพระโสดาบันเป็นพระอริยบุคคลคนแรก และได้รับประทานเอหิภิกขุอุปสมบทเป็นภิกษุองค์แรกในพระศาสนา และด้วยการที่ท่านเป็นพระอริยสงฆ์องค์แรกในโลกดังกล่าว พระรัตนตรัยจึงครบองค์สามบริบูรณ์เป็นครั้งแรกในโลก ด้วยเหตุนี้วันอาสาฬหบูชาจึงมีชื่อเรียกว่า “วันพระสงฆ์”

ทำบุญ ถวายสังฆทานเล้วได้อานิสงส์อย่างไรบ้าง

การถวายสังฆทาน ๑ ครั้งในชีวิต และถวายด้วยจิตที่บริสุทธิ์มีศรัทธาแท้ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกล่าวว่า “ผลของสังฆทานนี้จะดลบันดาลให้แก่บุคคลผู้ถวาย เกิดไปทุกชาติขึ้นชื่อว่าความยากจนเข็ญใจไม่มี ในแดนใดที่เต็มไปด้วยความทุกข์ยากลำบากขัดสน คนที่ถวายสังฆทานแล้วจะไม่ไปเกิดที่นั่น” การถวายสังฆทานปกติเป็นทานที่มีบุญมหาศาลอยู่แล้ว แต่ถ้าทำถูกจะได้อานิสงส์ทวีคูณประมาณมิได้ 1. เครื่องสังฆทานที่เหมาะสม และเป็นประโยชน์ (ทรัพย์ที่จะทำบริสุทธิ์) 2. ผู้ถวายมีจิตใจ แน่วแน่ บริสุทธิ์ และเบิกบาน ในอันที่จะนึกถึงประโยชน์ในเครื่องสังฆทานที่จำเป็นต่อพระสงฆ์ ทั้งก่อนให้ เวลาให้ และหลังให้ 3.พระสงฆ์ (ผู้รับ) เป็นผู้ปฎิบัติชอบ (ยิ่งหากผู้รับถวายสังฆทานเป็น พระอริยเจ้า ยิ่งเป็นพระอริยเจ้าระดับ พระอรหันต์ ยิ่งสมบูรณ์แบบมีอานิสงส์มหาศาล และยิ่งถ้าพระอรหันต์นั้นออกจากนิโรธสมาบัติใหม่ๆ ยิ่งมหาศาลเป็นทวีคูณประมาณมิได้)

10 อย่างที่พระสงฆ์จำเป็นต้องใช้ มีประโยชน์ในการใช้ชีวิตประจำวันของพระสงฆ์ ได้แก่

  1. เครื่องเขียน สมุด ปากกา ดินสอ เนื่องจากพระสมัยนี้ต้องเรียนพระปริยัติธรรม และจดกำหนดนัดหมายต่างๆ ช่วยจำ บางรูปท่านเป็นเหรัญญิกดูแลค่าใช้จ่าย ยิ่งต้องใช้มาก แต่ไม่ค่อยมีใครถวายเครืองเขียนเหล่านี้ พระท่านจึงต้องไปหาซื้อเองเสมอ หากเราถวายไป พระท่านจะได้นำไปใช้ประโยชน์ย่างแน่นอน
  2. ใบมีดโกน เนื่องจากพระต้องโกนผมทุกวันโกน
  3. ผ้าไตรจีวร ที่มีความยาวพอที่จะนุ่งห่มได้ มีความหนาเหมาะสม เพราะผ้าที่ติดมากับชุดสังฆทานถังเหลือง มักจะสั้น และบาง ทำให้พระท่านไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง
  4. หนังสือธรรมะ สารคดี นิตยสาร หรือที่ให้ความรู้ด้านอื่นๆ เนื่องจากพระสงฆ์ มีหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา จึงจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ที่แตกฉาน ทั้งทางธรรม และรู้ทันข่าวสารบ้านเมือง เพื่อจะได้สาธิตยกตัวอย่างให้ผู้ที่มาเรียนรู้ หรือรับฟังได้เข้าใจ การถวายหนังสือเหล่านี้ จึงถือเป็นต้นทุนแห่งธรรมทานให้พระท่านได้นำไปต่อยอด กระจายสู้ผู้คนได้อีกมาก ทั้งยังถือเป็นการลงทุนที่ไม่มีความเสี่ยง แถมได้ผลตอบแทนสูง น่าลงทุนอย่างยิ่ง
  5. รองเท้า (ยกเว้นพระนิกายธรรมยุตต์ สังเกตให้ดีว่าวัดที่เราจะนำของไปถวาย พระท่านได้สวมใส่รองเท้ากันหรือเปล่า) พระท่านต้องเดินบิณฑบาตร ธุดงค์ ไปเรียนหนังสือ ไปกิจนิมนต์ตามที่ต่างๆ บางรูปต้องทำงานที่ใช้แรงงานในวัด เช่น ก่อสร้าง ทำสวน สิ่งที่ต้องรับภาระหนักคือ รองเท้า ที่มักจะขาด เสียหาบ อยู่บ่อยๆ นั่นเอง รองเท้าจึงถือเป็นอีกอย่างหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างสูง
  6. ยาหลักๆ ที่จำเป็น ยาสามัญประจำบ้าน ยาแก้ปวดหัว ปวดท้อง ยาแก้ไอ แก้ไข้ ลดกรดในกระเพราะอาหาร ยาใส่แผลสด แผลเปื่อย แผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก แผลพุพอง เป็นหนอง ผิวหนังอักเสบ เป็นต้น
  7. ผ้าขนหนูสีสุภาพ ไม่จำเป็นต้องเป็นสีเหลืองก็ได้ เพราะผ้าขนหนูที่ติดมากับชุดสังฆทานถังเหลืองมักหยาบ เล็ก และคุณภาพต่ำ จนเอามาใช้ประโยชน์จริงไม่ได้
  8. ชุดคอมพิวเตอร์ เพราะในปัจจุบันเทคโนโลยีมีส่วนมากในการที่จะเรียนรู้ สืบค้นข้อมูลต่างๆ ซึ่งชุดคอมพิวเตอร์ถือว่าตอบโจทย์ได้อย่างเหมาะสมที่สุด
  9. น้ำยาเช็ดพื้น เพื่อนำไปเช็ด ถู ทำความสะอาดกุฏิ ศาลา อุโบสถ เพราะนอกจากจะช่วยผ่อนแรงในการทำความสะอาด สลายคราบแล้ว บางยี่ห้อยังช่วยฆ่าเชื้อโรคที่อยู่ในมูลนกพิราบ ฉี่หนา ฉี่แมว ฉี่หนู เห็บหมัด ของหมาวัดได้อีกด้วย รวมทั้งยังเหมาะกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ที่มีความจำเป็นต้องทำคงามสะอาดเพื่อฆ่าเชื้อโรคอยู่สม่ำเสมอ
  10. แชมพู ถึงแม้พระท่านจะไม่มีผมเพื่อมาปกป้องหนังศรีษะ แต่ทั้งความร้อน ฝุ่นละออง เชื้อโรคต่างๆ ก็จะเข้าถึงหนังศรีษะของพระท่านได้โดยตรง ซึ่งอาจก่อให้เกิดโรคผิวหนังอยู่เสมอ ดังนั้นแชมพูจึงถือว่าเป็นสิ่งของที่จำเป็นที่พระสงฆ์ท่านสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง

 

การเลือกซื้อ ชุดสังฆทาน ยุคใหม่ที่มีคุณภาพ

1. มีเครื่องหมาย อย. และมีฉลากรายละเอียดติดอยู่ที่สังฆภัณฑ์ที่ประกอบไปด้วยรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในชุดสังฆภัณฑ์, วันผลิต, วันหมดอายุ และราคาอย่างชัดเจน

2. สังฆภัณฑ์บรรจุอยู่ในหีบห่อที่แข็งแรง มิดชิด ไม่ฉีกขาด เพื่อให้แน่ใจว่าของที่บรรจุอยู่ภายในนั้นได้รับการปกป้องอย่างดีเพื่อรักษาคุณภาพของสังฆภัณฑ์

3. พิจารณาดูว่าผลิตภัณฑ์ที่ประกอบเป็นเครื่องสังฆภัณฑ์นั้นเป็นของที่มีคุณภาพ มีประโยชน์ ที่พระภิกษุสามารถใช้งานได้จริง

4. สังฆภัณฑ์ที่ดีจะต้องแยกสารเคมีและของใช้ออกจากกัน เพื่อไม่ให้เกิดการไหลซึมเปื้อนหรือปนเปื้อนสารเคมีเพื่อให้พระภิกษุได้ใช้ของที่บรรจุอยู่ให้เป็นประโยชน์อย่างเต็มที่

 

แนะนำบริการ ทำบุญออนไลน์

ชุดสังฆทาน ถวายสังฆทานออนไลน์ เลือกซื้อได้ง่ายๆที่ธาราญา!!

 

ทาง ธาราญา มีบริการจัดส่ง ชุดสังฆทาน โดยบริษัทขนส่งชั้นนำต่างๆ ที่ท่านสามารถเลือกใช้บริการได้ อาทิเช่น Grab Express , Kerry Express , Line Man , ไปรษณีย์ไทย และอื่นๆ ตามที่ท่านสะดวก โดยค่าขนส่งจะขึ้นอยู่กับบริษัทขนส่งที่ท่านเรียกใช้

แนะนำชุดสังฆทานคุณภาพ ที่ภูมิใจนำเสนอ และ เหมาะกับการทำบุญในวันอาสาฬหบูชานี้

สังฆทานชุด การงานก้าวหน้า ชื่อเสียงเกรียงไกร – Set ใหญ่ (ชุดกล่องเครื่องเขียน)

ทำบุญ ชุดสังฆทาน อานิสงส์ด้วยความก้าวหน้าการงาน                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTION

🔸 ระฆังทองเหลืองดังกังวาล ขนาด 9 ซม. 1 อัน พร้อมตะขอแขวน 🔸 ตลับเมตร มียางกันกระแทก ขนาด 5 เมตร 1 อัน 🔸 ปากกาเมจิกสองหัวสีน้ำเงิน/ดำ 12 แท่ง 1 กล่อง 🔸 ปากกา คละสี 10 แท่ง 1 แพค 🔸 ดินสอไม้สีเงินสีทองก้นยางลบ 12 แท่ง 1 กล่อง 🔸 คัดเตอร์ ขนาดใหญ่ 1 อัน 7.กรรไกรสแตนเลส ขนาดใหญ่ 1 อัน 🔸 โพสต์-อิท กระดาษโน้ต 3M 1 ชุด 🔸 สมุดห่วงปกแข็ง (A5) ขนาดพกพา 1 เล่ม 🔸 กระดาษ A4 จำนวน 40 แผ่น 1 ชุด 🔸 ถุงอเนกประสงค์ พับเก็บได้ สีสุภาพ 1 อัน 🔸 ผ้าขนหนูนาโนสีน้ำตาล/ขาว ขนาดเช็ดหน้าหรือรองบาตร 1 ผืน 🔸 ทิชชู่อเนกประสงค์ 1 ห่อ 🔸 กล่องกระดาษแข็งมีฝาทรงสี่เหลี่ยม พร้อมดอกไม้ประดับ 1 กล่อง ** สังฑทานได้ตามภาพจริงทั้งหมด & พระสงฆ์ใช้งานได้จริง
** สอบถามข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม
Add Friend Line: @dharaya
IG: instagram.com/dharaya.th
Tel: 091-945-6614
 
ชุดเครื่องเขียน อุปกรณ์ ที่พระสงฆ์สามารถนำไปใช้งานได้จริงเหมาะสำหรับ ถวายงานบุญทั่วไป ใช้ได้ในทุกโอกาส ไม่จำกัดเจตจำนงค์แห่งบุญ: ให้ทุกคนได้ถวายปากกาเมจิกยกกล่อง และเครื่องเขียนคุณภาพเพื่อสำหรับการถ่ายทอดความคิดและความประสงค์ผ่านการเขียนด้วยอุปกรณ์ที่ดีมีคุณภาพ เพราะส่วนมากเวลาทำบุญเขียนกระเบื้อง หรือ เขียนชื่อที่เทียน ปากกาเมจิกมักจะหมึกแห้ง อีกทั้ง การถวายเครื่องเขียน พระ/เณร จะได้ใช้เวลาศึกษาพระธรรมและจารึกข้อธรรมในการดำรงค์พระพุทธศาสนาสืบไป