สังฆทาน“ยา” แบบไหนได้ประโยชน์ ?

สังฆทานยา

         ในปัจจุบันการทำบุญด้วยสังฆทาน ในรูปแบบของสังฆทานสำเร็จรูป ยังคงได้รับความนิยมอยู่มาก แม้บางท่านจะรู้ว่า สังฆทาน ไม่มีคุณภาพแต่ก็ยังมักนิยมหิ้วไปทำบุญกันอยู่มาก ถึงแม้สังฆทานจะมีกฎหมายกำกับดูแล คือ กฎหมายที่เกี่ยวกับสินค้า สิ่งของเครื่องใช้ที่นำมาใส่ในถังสังฆทาน และกฎหมายกำกับดูแลด้านฉลากที่ต้องติดให้เห็นชัดเจน แต่ก็ยังมีสังฆทานไม่ติดฉลาก สิ่งของเครื่องใช้ใน สังฆทาน ไม่มีคุณภาพ ไม่มีประโยชน์ที่วัด หรือพระภิกษุ สามเณรไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

ชุด สังฆทานยา ก็ต้องทำกฎหมาย คือ ติดฉลากให้ถูกต้อง เพราะเมื่อบรรจุในกล่องแล้ว ผู้ซื้อจะไม่ทราบ ดังนั้นต้องติดฉลากให้มีข้อมูลครบ ทั้งเป็นการทำตามกฎหมายและเพื่อให้ผู้ซื้อและพระภิกษุ  สามเณร อ่านแล้วได้ประโยชน์ ดังนั้นในฉลากติดหน้ากล่อง ควรมีชื่อยา สรรพคุณ วิธีใช้ ปริมาณ วันเดือนปีหมดอายุ

ปัจจุบันชุดสังฆทานยา ได้รับความนิยมมาก ดังนั้นข้อควรทราบในการเลือกซื้อชุดสังฆทานยา เพื่อนำไปถวายแก่พระภิกษุ สามเณรให้ได้ประโยชน์มากที่สุดมีดังนี้

ประการแรก ต้องเลือกจากกลุ่มยาที่มีการหยิบใช้ประจำ คือกลุ่มยาสามัญประจำบ้าน ซึ่งยาสามัญประจำบ้าน มีทั้งแผนปัจจุบัน และแผนโบราณ สังเกตว่า ยาแผนปัจจุบันจะมีกรอบสีเขียว พิมพ์คำว่า ยาสามัญประจำบ้าน ส่วนยาแผนโบราณ ก็จะมีข้อมูลฉลากเช่นกัน ยาสามัญประจำบ้าน สามารถหาซื้อได้ง่าย และนำมาใช้ประโยชน์ได้จริง เหมาะแก่การนำมาจัดชุดสังฆทานยา

ประการที่ในการจัดชุดสังฆทานยามักจะมีผลิตภัณฑ์สมุนไพร หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เช่น วิตามิน สมุนไพร หากจะนำไปจัดชุดสังฆทานยา ควรเลือกกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากครบถ้วน และไม่ควรเป็นกลุ่มที่มีการขายที่เข้าข่ายโฆษณาหลอดลวง โม้เกินจริง

ประการที่สามชุดสังฆทานยาจัดทำแบบสำเร็จที่วางขายในร้านของชำ ห้างสรรพสินค้า หรือ ร้านสังฆภัณฑ์ มักจัดทำไว้ขายช่วงเวลานาน หรือนำไปวางไว้ในที่มีแสงแดด จัดใส่ในกล่องที่อับร้อน จึงอาจมีความเสี่ยงที่จะพบปัญหา เช่น ยาหมดอายุ ยาเสื่อมสภาพ เป็นต้น

สำหรับผู้ที่ต้องการซื้อ ชุดสังฆทานยา เพื่อนำไปทำบุญ มีข้อแนะนำ คือ การซื้อสังฆทานยา ควรเลือกที่มีฉลากถูกต้อง วางขายในที่ไม่โดนแสงแดด ไม่เก่า ไม่ปะปนกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่อาจทำให้ยาเสื่อมสภาพ