ขันธ์ 5 คืออะไร ที่ตั้งแห่งกองทุกข์

ขันธ์ 5

ขันธ์ 5 ที่เรียกว่าตัวเราของเรานั้นเป็นการรวมตัวกันของ ดิน น้ำ ลม ไฟ ที่มีนาม 4 รูป 1 เเล้วเรียกว่า กองทุกข์ทั้งห้า    ซึ่งจะอยู่ใต้กฏแห่งไตรลักษณ์ อย่างหลีกเหลี่ยงไม่ได้ เช่น เมื่อพ้นวัยหนุ่มสาว รูปนามย่อมเปลี่ยนไป ตามกรรมหรือการกระทำ ไม่เที่ยง ไม่สามารถอยู่คงทนให้เป็นหนุ่มสาว ได้ตลอดกาล ทำให้เกิดความแก่ ชรา ป่วย เป็นทุกข์ ต้องเตรียมพรัดพรากจากของรัก สุดท้ายก็ต้องจากกันไปไม่มีเหลืออยู่ คือ การตาย  ซึ่งสิ่งเหล่านี้นั้นมาจากกองทุกข์ทั้งห้ากอง

ขันธ์ 5 คืออะไร

คือ  ตัว, หมู่, กอง, พวก, หมวด ในทางพุทธศาสนาหมายถึงส่วนหนึ่งๆ ของรูป 1 กับนาม 4 ที่แยกออกเป็น ห้ากอง คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ

ขันธ์ 5 มีอะไรบ้าง

  1. รูป คือ กาย หรือ ร่างกายที่มาจากการรวมกันของ ธาตุทั้ง 4 คือ ดิน(กายกระดูก) น้ำ (เลือด น้ำเหลือง นำ้ไขกระดูก) ลมการยึดของเส้นเอ็นต่าง ๆ ลมหายใจอากาศที่เข้าไปในปอด  ไฟ(ตวามร้อนของร่างกาย)
  2. เวทนา เป็นความรู้สึก มีทั้งหมด 5 เวทนา คือ สุขกาย สุขใจ ทุกข์กาย ทุกข์ใจ อุเบกขาทางใจ
  3. สัญญา เป็นความจำได้ ความรู้จำสิ่งที่ปรากฏได้ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย และความรู้สึกได้ทางใจ คือ เวทนา สัญญา สังขาร
  4. สังขาร เป็นการปรุงแต่งจิตให้จิตมีอารมณ์และกิริยาหลากหลาย
  5. วิญญาณ เป็นสภาพรับรู้ มีทั้งหมด 6 ทวาร คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ มารวมกัน เช่น สภาพรู้การเจ็บใจ เสียใจ จากการที่ร่างกายป่วย

ขอบคุณเพจ https://th.wikipedia.org/wiki/ขันธ์

ขันธ์เป็นที่ตั้งแห่งกองทุกข์อย่างไร

ทุกชีวิตในวัฏฏะสงสารล้วนแล้วเกิดมาภายใต้กฏไตรลักษณ์ คือ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่มีตัวตัน และจะเร่ิมต้นจาก อวิชชา คือ ความไม่รู้ (ในที่นี้คือไม่รู้ในทางโลกุตระ หรือทางรู้แจ้งเห็นจริงในนิพาน มีกิเลสเป็นตัวขับเคลื่อนหรือนิวรณ์ได้แก่ ความรัก โลภ โกรธ หลง ล้วนแล้วต้องอาศัย รูป 1 และนามทั้ง 4 ในการดำเนินตามกฏของปฏิจสมุทบาท หมุนเวียนเกิดดับ ไม่รู้จักสิ้น

ไม่ว่าเราจะดีใจหรือเสียใจ จะสุข จะทุกข์ แม้แต่อารมณ์เฉย ๆ นั้น ไม่ได้ไปอยู่ที่ไหน มันอยู่ที่ ตัวเรา เพราะด้วยความยึดมั่นถือมั่น ว่าตัวเราของเรา ล้วนแล้วก็อยู่ที่ขันธ์นี้