อานิสงส์ของการถวายดอกไม้บูชาพระแต่ละชนิด !!

อานิสงส์ ของการถวาย ดอกไม้บูชาพระ แต่ละชนิด !!

เมื่อเราไปไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แน่นอนว่าสิ่งสำคัญที่เราจะต้องมีก็คือ ดอกไม้ ธูป เทียน ซึ่งเป็นวิธีที่ปฏิบัติกันมาตามหลักศาสนา โดยที่หลายๆคนก็ยังไม่รู้ว่าทำไมจึงต้องถวายสิ่งเหล่านี้ และอานิสงส์ผลบุญจากการถวายนั้นคือ

ธูป ถือเป็นเครื่องหอมที่จุดเพื่อเป็นสื่อในการส่งคำอธิษฐานจิตของเราไปสู่เบื้องบน

เทียน เป็นแสงสว่างนำทางให้

ดอกไม้ เป็นเครื่องหอม ถวายเพื่อให้มีความสุข ความสดชื่น

ดอกไม้เป็นตัวแทนของความงดงาม และถูกประเมินค่าให้เป็นสิ่งมีคุณค่า กลายเป็นเครื่องบูชาที่ศาสนาต่าง ๆ เลือกใช้เป็นเครื่องบูชา พระพุทธศาสนาเองก็นิยมใช้ดอกไม้เป็นเครื่องบูชาพระพุทธเจ้า ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเล่าถึง อานิสงส์แห่งการถวายดอกไม้ บูชาพระพุทธเจ้าไว้อย่างน่าสนใจ จึงขอยกมานำเสนอดังนี้

พระจุนทเถระหลังจากบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้ว ได้อุทานขึ้นพร้อมเล่าถึงผลบุญที่ส่งผลให้เกิดในสมัยของพระสมณโคดมพุทธเจ้าว่า ครั้งสมัยพระสิทธัตถะพุทธเจ้า ท่านได้นำดอกไม้เข้าไปถวายถึงเบื้องพระพักตร์ของพระผู้มีพระภาคเจ้า ซึ่งประทับอยู่ท่ามกลางหมู่สงฆ์ผู้เป็นพระขีณาสพ พระพุทธเจ้าตรัสขึ้นว่า

“ผู้ใดมอบดอกไม้อันมีค่าและมีกลิ่นหอมฟุ้งแก่เรา เราจะพยากรณ์ผู้นั้น ขอท่านทั้งหลายในที่นี้โปรดฟังการพยากรณ์ของเรา ผู้นี้หลังจากสิ้นบุญจากโลกไปแล้วจะไปสู่สรวงสวรรค์ เป็นมิตรกับเหล่าเทพยดา มีวิมานทองคำที่วิจิตรตระการตาด้วยอัญมณี แวดล้อมด้วยบริวารนางฟ้า เสวยทิพยสมบัติเช่นนี้ถึง 74 ชาติ (คือเกิดเป็นเทวดาอย่างต่อเนื่องถึง 74 ชาติ)

หลังจากนั้นจะเกิดเป็นพระราชาปกครองแผ่นดินถึง 300 ชาติ จากนั้นจะเกิดเป็นพระมหาจักรพรรดิราชถึง 75 ชาติ เป็นใหญ่กว่ามนุษย์ทั้งปวง มีนามว่า “ทุชชยะ” เป็นเช่นนี้ไม่มีทางไปสู่อบายภูมิ จากนั้นเขาจะเกิดในตระกูลพราหมณ์ เป็นบุตรชายของวังคันตพราหมณ์กับนางสารีพราหมณ์ มีปัญญามาก ต่อมาบวชในศาสนาของพระอังคีรส ได้เป็นสาวกของพระศาสดานามว่า “จูฬจุนทะ”

จากคำอุทานของพระจุนทเถระ ทำให้ทราบว่า ในสมัยพระพุทธเจ้าผู้มีพระนามว่า “สิทธัตถะ” ท่านได้ถวายดอกไม้บูชาพระพุทธองค์ ส่งผลให้เกิดเป็นเทวดาถึง 74 ชาติ เป็นพระราชา 300 ชาติ และพระมหาจักรพรรดิราชถึง 75 ชาติ จนกระทั่งมาเกิดในสมัยพระสมณโคดมพุทธเจ้า เป็นน้องชายของพระสารีบุตร (วังคันตพราหมณ์และนางสารีพราหมณีคือพ่อแม่ของพระสารีบุตร) หลังจากพระสารีบุตรละสังขารแล้ว พระจุนทเถระเป็นผู้นำพระอรหันตธาตุบรรจุลงในบาตรนำมาถวายพระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์ทรงรับพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรด้วยพระหัตถ์ทั้งสองข้าง แล้วตรัสประกาศคุณของพระสารีบุตรผู้เป็นพระอัครสาวกเบื้องขวาจากนั้นพระจุนทเถระกำหนดรู้อาสวะ (กิเลส) ทั้งปวง จนไม่มีอาสวะเหลืออีกต่อไป (เข้าถึงอรหัตตผล)

การเลือกดอกไม้ถวายพระ ควรถวายดอกไม้ที่มีสีสวยสด มีกลิ่นหอม ไม่เหี่ยวเฉา  จะส่งผลให้ผู้ที่ถวายเกิดชาติหน้าจะมีรูปร่างหน้าตาดี ยิ่งถ้าหากเป็นพวงมาลัยที่ร้อยเองจากความตั้งใจ จะส่งผลให้เกิดชาติหน้าฉันใดก็จะได้พบคู่ที่งามทั้งจิตใจและรูปลักษณ์

  • หากถวายดอกไม้ที่มีสีสวย แต่ไม่มีกลิ่นหอม เช่น ดอกไม้พลาสติก คนผู้นั้นมักจะได้พบกับคนที่สวยแต่รูปจูบไม่หอม หรือหากเป็นสิ่งของก็จะสวยแต่รูปลักษณ์ภายนอก แต่คุณภาพไม่ดี
  • หากถวายดอกไม้ที่มีกลิ่นหอม แต่สีไม่สวยไม่สด คนผู้นั้นจะได้พบกับคนดี จิตใจดี แต่หน้าตาขี้ริ้วขี้เหร่
  • หากถวายดอกไม้ที่เหี่ยวเฉา บอบช้ำ มักจะได้ของที่มีตำหนิ ของมือสอง และคนหรือของที่มีเจ้าของแล้ว

อานิสงส์ของการถวายดอกไม้บูชาพระแต่ละชนิด

ดอกบัว ทำให้พบแต่ความสำเร็จ สิ่งที่ตั้งใจไว้ ที่อธิษฐานไว้ จะได้ตามปรารถนา
ดอกดาวเรือง ส่งเสริมให้พบแต่ความรุ่งเรือง เสริมชีวิตให้เจริญก้าวหน้า มีเงินมีทอง
ดอกพุด ส่งผลให้เรามีความเจริญ มีความมั่นคง แข็งแรง มีความสมบูรณ์ในชีวิต
ดอกมะลิ ทำให้พบแต่ความสุขความสดชื่น มีความรักที่บริสุทธิ์
ดอกรัก ทำให้ได้พบกับความรักที่เปี่ยมไปด้วยความสุข
ดอกกุหลาบ มีเสน่ห์แก่ผู้ที่พบเห็น ผู้คนอยากเข้ามาทำความรู้จัก
ดอกกล้วยไม้ ทำให้ได้พบกับมิตรภาพที่งดงาม มีความสำเร็จในชีวิต
ดอกจำปี ทำให้ชีวิตรุ่งเรือง การงานมีความก้าวหน้า
ดอกแก้ว ทำให้เรามีจิตใจที่แจ่มใสเบิกบาน มีสมาธิ มีความคิด
ดอกบานไม่รู้โรย ทำให้คู่รักผูกพันมั่นคงต่อกัน
ดอกจำปา ทำให้มีโชคมีลาภ มีเงินมีทอง
ดอกเข็ม ทำให้มีสติปัญญาที่ดี มีสมองว่องไว
ดอกพุดตาน ทำให้มีเกียรติ มียศถาบรรดาศักดิ์

อานิสงส์แห่งการถวายดอกไม้เรื่องนี้เป็นคำอุทานจากปากของพระจุนทเถระหลังจากบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้ว สังเกตได้ว่าการถวายอามิสบูชา (บูชาด้วยวัตถุสิ่งของ) จะมีอานิสงส์ให้เกิดในสุคติคือ สรวงสวรรค์และโลกมนุษย์ ไม่ต้องตกอบายภูมิได้แก่ นรก เปรต อสุรกาย และเดรัจฉา แต่ทว่าการถวายสิ่งเลอค่าแด่พระพุทธเจ้าจัดเป็นอามิสบูชา ไม่สามารถสู้ปฏิบัติบูชาที่ได้อานิสงส์แรงคือการพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด ไปสู่การสิ้นภพและชาติ เป็นการเข้าถึงพระนิพพานอย่างแท้จริง

ชุดกำลังวัน

เสริมดวงเกิด เหมาะสำหรับทำบุญวันเกิด หรืองานบุญทั่วไป สามารถเลือกสีเทียน & ริบบิ้น ตามสีของกำลังวันเกิด

เชิญดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สังฆทานชุด

ธาราญา เพียบพร้อมบริบูรณ์ เหมาะสำหรับ งานมงคลพิเศษ อาทิ งานบวชพระ ทำบุญบ้าน ทำบุญวันเกิด

เชิญดูรายละเอียดเพิ่มเติม